Interpellasjon fra Morten Stordalen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 70 (2013-2014)
Om å medvirke til en lovendring som gir barnevernet større mulighet til å iverksette nødvendige hjelpetiltak i hjemmet, også uten foreldrenes samtykke
Datert: 10.04.2014
Besvart: 27.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Antall omsorgstiltak i barnevernet har økt kraftig det siste tiåret, og tiltakene er alvorlige for barna og familiene. En rapport fra NOVA viser at 7 av 10 tidligere barnevernsbarn har dårligere helse, dårligere utdanning og lavere lønn enn gjennomsnittet. Omsorgsovertakelse er svært inngripende og bør kun brukes som 'siste utvei', der omsorgssvikten er grov eller hjelpetiltak ikke virker. Der det er mulig må vi forsøke å hindre omsorgsovertakelser, og i stedet satse på hjelpetiltak i familiene. Regjeringsplattformen åpner for hjelpetiltak uten samtykke fra foreldrene. Dette vil sikre barnets rett til hjelp i hjemmet, samtidig som det vil kunne styrke familien og forebygge omsorgsovertakelser.
Vil statsråden medvirke til at det allerede nå i 2014 settes i gang et arbeid med en lovendring som gir barnevernet større mulighet til å gi nødvendig hjelpetiltak, også uten foreldrenes samtykke, i tråd med regjeringsplattformen?

Les hele debatten