Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 17 (2014-2015)
Om brudd på luftkvalitetsdirektivet pga. lokal helseskadelig forurensning fra gassen NO¨2 og svevestøv, og hva statsråden vil gjøre for at Oslo og de andre kommunene skal kunne framlegge egnede tiltak innen Miljødirektoratets frist
Datert: 03.11.2014
Besvart: 18.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Oslo og andre norske byer har det i flere år vært målt omfattende brudd på grenseverdiene for lokal helseskadelig forurensning av gassen NO2 og svevestøv PM10. Dette var et hovedpunkt da EFTAs overvåkningsorgan, ESA, tidligere i år besluttet å gå videre med saken mot Norge for brudd på luftkvalitetsdirektivet. For å få grunnlag for å utarbeide et troverdig svar til ESA har Miljødirektoratet satt frist til nyåret for Oslo og andre kommuner til å lage nye tiltaksutredninger. Det er avgjørende at tiltakene her blir effektive nok til å unngå at ESA reiser sak mot Norge med fare for alvorlige sanksjoner. Staten har ansvar for å tilrettelegge gode nok virkemidler til at kommunene skal greie dette. Men innenfor rammene av gjeldende lovverk og samferdselsplaner tyder mye på at det blir vanskelig.
Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at Oslo og de andre kommunene innen fristen vil være i stand til å framlegge egnede tiltak?

Les hele debatten