Interpellasjon fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 53 (2014-2015)
Om tiltak for å styrke kreativiteten og løfte de praktisk-estetiske fagene i skolen, og oppfølging av rapport fra ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen
Datert: 04.03.2015
Besvart: 12.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): I NOU 2014: 7 'Elevenes læring i fremtidens skole' løftes kreativitet frem som en av de viktigste fremtidskompetansene. De praktisk-estetiske fagene spiller en viktig rolle i så måte. Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen overleverte i april 2014 rapporten 'Det muliges kunst' til kunnskapsministeren. Rapporten inneholdt 10 konkrete anbefalinger til hvordan man kan styrke kreativiteten og kulturens plass i opplæringen. Oppsummert konsentreres rådene om å anerkjenne verdien av kulturell og kreativ kompetanse. Ekspertgruppa uttrykker blant annet bekymring for det store antallet lærere som underviser i kunst- og håndverksfaget uten faglig utdanning. Samme tendensen ser vi i fagene kroppsøving, mat og helse og musikk.
Hvor langt er statsråden kommet i oppfølginga av 'Det muliges kunst', og hvilke tiltak vil regjeringa foreslå for å styrke kreativiteten og løfte de praktisk-estetiske fagene i skolen?

Les hele debatten