Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2015-2016)
Om kjønnsdiskriminering i politiet og tiltak for å endre holdninger, skape likestillingskultur og hindre ulovlig trakassering i etaten
Oversendt regjeringen: 15.02.2016
Besvart: 14.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Det er pekt på alvorlige tilfeller av diskriminering på grunn av kjønn i politiet. Tidligere har det vært oppslag om unge kvinnelige politistudenter som har opplevd ubehag i patruljesammenheng på grunn av trakassering (Dagbladet 20. mai 2015). Media viser òg til at en kvinnelig varsler opplevde å bli møtt av en isfront, etter en anmeldelse av seksuell trakassering. Direktør for HR-avdelingen i politiet oppfordrer kvinner til å melde fra. Prop. 1 S (2015-2016) viser at det i justissektoren er en overvekt av menn i øverste ledelsessjikt, skjev fordeling av kjønn i flere yrkesgrupper, få med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne og skjeve lønnsforskjeller. Likestilling handler om konkrete tiltak, kultur og holdninger.
Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å endre holdningene, skape en likestillingskultur og hindre ulovlig trakassering i egen etat?

Les hele debatten