Interpellasjon fra Ove Trellevik (H) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 47 (2015-2016)
Om en uavhengig gjennomgang av forskjell i estimat fra hhv. Havforskningsinstituttet og erfarne fiskeskippere for forekomstene av norsk vårgytende sild
Datert: 10.05.2016
Besvart: 31.05.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): Norsk vårgytende sild er vår viktigste pelagiske ressurs. Under gytetoktet i februar 2016 målte fiskefartøyet Vendla sildeforekomstene med akustisk skrogmontert ekkolodd. I tillegg ble det talt stimer med sonar. Etter toktet presenterte Havforskningsinstituttet et ekkoloddestimat på sildeforekomstene på 56 000 tonn. I tillegg presenterte de et estimat på gjennomsnittlig stimstørrelse på 10,3 tonn. Fem erfarne skippere var i samme område under toktet og vurderte den gjennomsnittlige sildestimen til å være 257 tonn. Denne stimstørrelsen gir et estimat på ca. 1,6 mill. tonn. Jeg mener forskjellen i estimat må vurderes nøye og gjennomgåes av uavhengige eksperter. Videre må dekningsgraden på gytetoktet evalueres opp mot gytebestandens utbredelse. Gjennomgangen må være todelt, en gjennomgang av 2016 og ulike forsøk på havet for å avklare ekkolodds og sonarers nøyaktighet.
Vil statsråden ta initiatv til at dette blir gjort?

Les hele debatten