Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 17 (2016-2017)
Om oppfølging av sentrale punkter i skatteforliket, bl.a. om skatterådgiveres taushetsplikt, informasjonsplikt om selskapsstrukturer mv. og opplysningsplikt i skatteplanleggingspakker, samt unngåelse av inntektsskifting i flernasjonale selskaper
Datert: 26.01.2017
Besvart: 21.02.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Stortinget vedtok under behandlingen av skattemeldingen et skatteforlik. Stortinget har fortsatt ikke fått noen tilbakemelding fra regjeringen på to svært viktige og sentrale punkter. Det er punktet om at det skal opprettes et ekspertutvalg som skal vurdere om det bør gjøres ytterligere begrensninger i skatterådgiveres, herunder advokaters, taushetsplikt på skatteområdet, og videre vurdere om skattyteres og deres rådgiveres plikt til å gi kontrollopplysninger bør utvides til å gjelde informasjon om selskapsstrukturer og formålet med finansielle transaksjoner. I den sammenheng skulle det også vurderes om skatterådgivere, i skatteplanleggingspakker, skal pålegges opplysningsplikt. Stortinget ba også om en vurdering av om norsk lovverk er godt nok rustet i møte med komplekse finansielle instrumenter og komplekse konsern og selskapsstrukturer for å unngå at disse brukes til inntektsskifting i flernasjonale selskaper. Britiske skattemyndigheter fant i sine undersøkelser i 2013 at verdens fire største revisorbyråer står bak halvparten av verdens arrangementer for skatteunngåelse.
Er regjeringen enig i at dette er utfordringer og problemstillinger vi raskt må ta tak i, og hva vil regjeringen gjøre for å få fortgang i dette arbeidet?

Les hele debatten