Interpellasjon fra Oskar J. Grimstad (FrP) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 43 (2016-2017)
Om fiskeres rettssikkerhet, med henvisning til sanksjoner på grunnlag av overtredelser av bl.a. havressursloven
Datert: 27.04.2017
Besvart: 09.05.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): En har over tid sett historier i media om sanksjoner eller annen behandling av fiskere langs kysten på grunnlag av ulike overtredelser av bl.a. havressursloven. Et eksempel er tilfellet på Sørlandet der en indisponert fisker fikk inndradd fangsten fordi vedkommende ba samboeren om å trekke teinene. Ved å bruke samboeren ble regelverket brutt med hensyn til at vedkommende ikke var registrert som fisker. Det som er problematisk, er at dersom teinene ikke hadde blitt dradd, ville fiskeren brutt en annen regel som krever at teiner skal røktes jevnlig. Dette er en av flere saker som har versert i media, og Norges Fiskarlag har reagert på konsekvensene som blir den enkelte til del som reaksjon på regelbrudd. Dette vitner om at tiden er moden for å se på regelverket for denne yrkesgruppen.
Vil statsråden se på situasjonen og evaluere rettssikkerheten til fiskere?

Les hele debatten