Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 16 (2019-2020)
Om hvilke lover og vedtak som påvirker handlingsrommet i Hovedavtalen for jordbruket, og ev. å endre avtalen slik at hensyn til dyrevelferd, klima og miljø inkluderes
Datert: 21.11.2019
Besvart: 16.12.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Hovedavtalen for jordbruket har, siden den ble opprettet i 1950, kun blitt endret én gang (1992). I avtalen står det ingenting om hensyn til klima, naturmangfold og dyrevelferd. Jordbruksforhandlingene er et viktig verktøy for å nå samfunnsmessig viktige mål. Innretningen på støtteordningene og prisene kan være svært viktig for gode beslutninger om selvforsyningsgrad, klimagassutslipp, arealdisponeringer, jordas kvalitet på lang sikt, distriktspolitikk og lokalt næringsliv. Det er uklart hva som ligger i jordbruksforhandlingenes mandat, og hva partene kan spille inn. Hovedavtalen tilsier at "jordbruksavtaler står tilbake for lover og stortingsvedtak".
Kan statsråden gi en oversikt over hvilke lover og vedtak som begrenser eller utvider handlingsrommet, og er det aktuelt for statsråden å foreslå endringer i avtalen slik at hensyn til god dyrevelferd, klima og miljø inkluderes?

Les hele debatten