Interpellasjon fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 37 (1996-97)
Om å sikre fiskeribestanden i Nordsjøen
Datert: 25.02.1997
Besvart: 16.04.1997 av fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): I en rapport utarbeidet av Miljøverndepartementets Nordsjøsekretariat heter det at flere fiskearter i Nordsjøen er så overbeskattet at gytebestandene ligger under det nedre biologisk aksepterte nivå. Det foregår en utbredt ilandføring av fisk illegalt, fiskefartøyene kaster ut store mengder fisk og det tas opp alt for store mengder ungfisk. Dessuten er det stor ubalanse i forholdet mellom fiskeflåtens kapasitet/aktivitet og de tilgjengelige fiskeressursene. Nordsjølandene mangler en etablert plan for fiskerienes virksomhet på mellomlang og lang sikt.
Hvilke initiativ vil fiskeriministeren ta fra norsk side for å sikre fiskebestanden i Nordsjøen?