Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:138 (1997-98)
Innlevert: 26.03.1998
Sendt: 27.03.1998
Besvart: 03.04.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Vil Statsråden klargjøre om konsekvensene av arbeidsmarkedsetatens manglende ansvarsvilje og ny praksis overfor arbeidssøkende som trenger oppfølging og kvalifisering for å kunne komme ut i arbeidslivet, er i tråd med det Stortinget vedtok i forbindelse med Velferdsmeldingen.

Begrunnelse

Undertegnede stilte for en tid tilbake et spørsmål i spørretimen om Statsråden ville sørge for at de 35 Halden-ungdommene som hadde startet et kvalifiseringsløp for å komme i arbeid eller skole skulle få fullføre sine arbeidsmarkedstiltak. Slik jeg oppfattet svaret fra Statsråden ble det gitt en garanti for at ingen av disse ungdommene skulle miste det tilbudet de hadde en avtale om fram til sommeren.

Nå viser det seg likevel at mange av disse ungdommene er tilbake på passiv sosialhjelp på grunn av at Arbeidskontoret ikke er villige til å fortsette samarbeidet mellom A-etaten og kommunen.

Jeg finner det svært uheldig at de ungdommene det gjelder på denne måten får en helt annen avslutning på sitt kvalifiseringsopplegg enn det de hadde trengt for å komme ut i arbeid.

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Hovedmålsetningen i arbeidsmarkedspolitikken er å legge forholdene til rette for et godt fungerende arbeidsmarked som kan sikre varig høy sysselsetting. I dagens stramme arbeidsmarked er det imidlertid mange registrerte ledige stillinger. For å motvirke flaskehalser og lønns- og prisvekst, er det viktig med tilgang på arbeidskraft som kan gå inn i disse stillingene. Mange av de ledige stillingene er også godt egnet for ungdom og ufaglærte. I denne situasjonen er det derfor viktig å unngå at arbeidsledige personer «låses inne» på tiltak med fare for reduserte muligheter for jobbtilbud. Oppmerksomheten bør i stedet rettes mot aktiv jobbsøking.

I Velferdsmeldingen fokuseres det bl.a. på at høy sysselsetting er nødvendig for å løse de oppgavene samfunnet i framtiden vil stå overfor. Videre heter det bl.a. i meldingen at «…utfordringen på lang sikt er å skape en velkvalifisert og stor arbeidsstyrke og et velfungerende arbeidsmarked som gir lavest mulig arbeidsledighet» (side 14). Regjeringens mål om å bringe ungdom fra en beskyttet tiltakstilværelse over til aktiv jobbsøking eller utdanning er derfor etter mitt syn helt i tråd med tankene i Velferdsmeldingen. Når mange av tiltaksplassene nå trappes ned, er dette ikke grunnet i en ny praksis fra Arbeidsmarkedsetatens side, men snarere en effektiv tilpasning til endrede forhold på arbeidsmarkedet.

Etter det jeg har fått opplyst har samtlige deltakere i det aktuelle prosjektet i Halden, etter at tiltaket ble avsluttet i februar, vært innkalt til arbeidskontoret for å få informasjon om arbeidsmarkedet og utdanningsmuligheter og for å få bistand til å utarbeide individuelle handlingsplaner. Jeg har fått opplyst at 19 personer fortsatt er på tiltak i Halden kommune og mottar sosialhjelpsmidler. Disse personene er registrert på arbeidskontoret og innkalles regelmessig for individuell vurdering av jobbmuligheter eller tiltaksplass. Videre er 16 personer av de i alt 35 personene som deltok på gruppetiltaket i Halden kommune ved utgangen av desember nå ikke lenger registrert som arbeidssøkere. Dette skyldes bl.a. overgang til jobb, utdanning eller manglende fremmøte ved innkalling fra arbeidskontoret.Når nær halvparten av deltakerne på denne relativt korte tiden ikke lenger er registrert som arbeidssøkere, forsterker dette inntrykket av at formidlingslinjen til arbeidsmarkedsetaten har positiv effekt.