Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:7 (1998-99)
Innlevert: 05.10.1998
Sendt: 06.10.1998
Besvart: 13.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): På Skogsøya i Øksnes kommune og i innseilingen til Sørvær i Hasvik kommune ligger det to store skipsvrak til forsøpling.
Hva vil statsråden gjøre for å få fjernet h.h.v. «Boiki» og «Murmansk» slik at befolkning i området slipper denne visuelle forurensingen?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Jeg viser til spørsmål nr. 7 fra representanten Øyvind Korsberg vedrørende skipsvrakene «Boyky» og «Murmansk».

Jeg er kjent med vrakene av «Boyky» som ligger i Vesterålen og «Murmansk» som ligger utenfor Sørøya, og forstår godt ønsket om å få vrakene fjernet. Pålegg fra statens side overfor eierne om å fjerne vrakene har dessverre til nå ikke nådd frem.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har nå fullført en tilstandsundersøkelse av de 30 skipsvrakene langs norskekysten med høyest forurensningspotensial. Et samlet forslag til videre tiltak ble lagt frem for Miljøverndepartementet i slutten av mars i år.

SFT anbefaler i sin vrakrapport at det gjennomføres en nærmere fysisk undersøkelse av seks skipsvrak som grunnlag for vurdering av videre tiltak. Dette er vrak som inneholder olje. Fire av vrakene ligger i Narvik, mens de to andre ligger i Borre i Vestfold og i Bø i Vesterålen. Undersøkelsene vil gi et bedre grunnlag for å vurdere mulighetene for videre tiltak, ved at det sies noe mer detaljert om oljemengden, oljetype, ammunisjonsproblematikk, tilgjengelighet og tilstand. SFT vil i 1999 få i oppdrag å gjennomføre en nærmere fysisk undersøkelse av de seks vrakene langs kysten med størst forurensningspotensial.

«Boyky» og «Murmansk» befinner seg i en noe annen kategori enn de øvrige vrakene fordi de ikke representerer fare for oljeforurensing, men er et forsøplingsproblem. Disse to vrakene har kjente eiere, som er ansvarlige for å fjerne vrakene. Jeg er likevel innstilt på å be SFT i 1999 om å foreta en nærmere vurdering av hva som bør gjøres også med disse to vrakene, for så å komme med forslag til mulige tiltak.