Skriftlig spørsmål fra Harald Ellefsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:77 (1996-97)
Innlevert: 06.02.1997
Sendt: 07.02.1997
Besvart: 14.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): Konkurransen fra en privat bedrift gjør at det er mye billigere å parkere sin bil på Værnes flyplass utenfor Trondheim enn ved flyplassene Fornebu, Flesland og Sola. Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre konkurranse om å tilby parkering ved våre flyplasser og på den måten unngå den monopolmakt som forbrukerne må betale så dyrt for ved disse andre flyplassene?

Begrunnelse

Av en reportasje i Adresseavisen og Bergens Tidende 3. februar 1997 fremgår det at høye parkeringspriser på norske flyplasser åpenbart har sammenheng med manglende konkurranse. Av flyplassene ved de fire største norske byene har Værnes flyplass utenfor Trondheim klart billigst parkering. Trondheim kommer billigst ut ved alle typer parkering, fra timesparkering til langtidsparkering. For å ta et par eksempler: Det er jevnt over halvparten så dyrt å parkere på Værnes som på Flesland, til tross for at samme selskap driver begge parkeringsplassene. (henholdsvis kr. 30 og kr. 60 for et døgns uteparkering). For langtidsparkering i parkeringshus koster det over tre ganger så mye å parkere på Fornebu som på Værnes. (Henholdsvis kr. 2520 og kr. 720).
Årsaken til disse store forskjellene i favør av Trondheim er åpenbart at Luftfartsverket, som leier ut parkeringsanleggene på provisjonsbasis, på Værnes har en privat konkurrerende parkeringsplass like ved. EuroPark A/S leier på provisjonsbasis parkeringsanleggene fra Luftfartsverken både på Værnes og Flesland. I et intervju med Adresseavisen/Bergens Tidende 3. februar 1997 uttaler administrerende direktør Arne Molden i EuroPark A/S følgende om årsaken til de store prisforskjellene:
"Værnes har i mange år hatt konkurranse av Sandfærhus Parkering. Vi har derfor ikke kunnet sette den pris som var tenkt da parkeringshuset åpnet i 1992."
Nå er Luftfartsverket i ferd med å kjøpe opp Sandfærhus, med fare for at Staten skaffer seg monopol på parkeringen også på Værnes. Det er grunn til å anta at Staten i så fall også vil benytte dette parkeringsanlegget som melkeku og håve inn monopolprofitt fra bilistene i Midt-Norge. Det er bedriftene og husholdningene i Midt-Norge som må betale regningen.
Det fremstår som høyst utilfredsstillende at Staten ved å sikre seg monopolrettigheter på parkering ved våre flyplasser skal benytte disse rettighetene til å gjøre bilistene til Statens melkeku på enda et område. Jeg gjør oppmerksom på at Norge allerede befinner seg i verdenstoppen i avgifter både på bruk og kjøp av bil, til tross for at vi lever i et land hvor behovet for bil er særlig stort. Det er de små og mellomstore bedriftene og folk som bor slik til at det er vanskelig å komme frem på annen måte enn ved å kjøre bil som rammes av denne avgiftspolitikken. Det samme gjelder en skjult avgift i form av overprising av parkeringstjenester ved flyplassene.
Det må forventes at samferdselsministeren til tross for sin skepsis til bil og bilbruk vil medvirke til å rydde opp i dette. For det første er det i samfunnets og forbrukernes interesse at konkurransen om parkeringsanleggene på Værnes opprettholdes. For det andre er det ønskelig å ta initiativ til å få etablert reell konkurranse også ved de andre flyplassene, også ved nye Gardermoen. I alle fall bør myndighetene ha et krystallklart ansvar for å innføre en meget streng prisregulering for parkeringsanlegg ved flyplasser eller andre steder hvor det ikke finnes mulighet for konkurranse. En ren monopolsituasjon med frihet til å høste monopolprofitt er til stor skade for forbrukerne og bidra dessuten til en sløsing med samfunnets ressurser.

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Det vises til brev av 6. februar 1997 med spørsmål om hva Regjeringen vil gjøre for å sikre konkurranse om å tilby parkering ved flyplassene for derigjennom å redusere den prisen forbrukerne må betale.

Det er mange faktorer som er med på å bestemme prisen som forbrukerne må betale for å parkere ved de ulike lufthavnene i Norge. Dette gjelder bl.a. størrelsen på markedet, belegget og sammenlignbare parkeringstilbud. Sett på bakgrunn av dette er det ikke unaturlig at prisene på parkering ved ulike lufthavner vil variere.

Fornebu lufthavn, Oslo har, tatt i betraktning et godt kollektivtilbud, 80 pst. belegg på parkeringen. Foruten Luftfartsverket har også Statoil parkeringstilbud ved lufthavnen. Statoil driver såkalt markparkering og krever samme pris som luftfartsverket de to første dagene for all parkering på deres område. Prismessig er parkering ute etter andre dag på Luftfartsverkets parkeringsanlegg billigere enn hva Statoil tilbyr. En prismessig sammenligning av parkeringshuset på Fornebu og Ibsen P-hus i Oslo sentrum viser priser på hhv. 120 og 130 kroner pr. døgn. Dette viser at forbrukerne betaler mindre på lufthavnen enn i sentrum.

På Bergen lufthavn, Flesland er Luftfartsverket alene om å tilby både markparkering og parkeringshus. Markparkeringen kan prismessig konkurrere med tilsvarende parkering i Bergen sentrum. En markedsundersøkelse gjort i forkant av byggingen av parkeringshuset, viste at de reisende er villige til å betale mer for å parkere inne. Fra Bergen sentrum til lufthavnen går det også flybuss hvert 20. minutt hvilket gjør det mulig for forbrukerne å unngå parkering på lufthavnen.

Stavanger lufthavn, Sola kan på mange måter sammenlignes med Flesland. Luftfartsverket er alene om å ha både markparkering og parkeringshus. Parkeringsprisen innendørs er kr 80 per døgn, sammenlignet med et ikke-kommunalt parkeringshus i sentrum av Stavanger som tar kr 82 per døgn.

På bakgrunn av analyser om fremtidige parkeringsbehov har Trondheim lufthavn, Værnes utvidet sitt parkeringstilbud gjennom påbygging av eksisterende parkeringshus. Dette er koblet sammen med Luftfartsverkets kjøp av deler av eiendommen Sandfærhus og nedleggelse av parkering på dette området. Luftfartsverkets kjøp av nevnte areal er knyttet til fremtidig bruk til driftsbygg og flyoppstillingsplasser. Luftfartsverket har ikke noen motforestillinger til at Sandfærhus Parkering forsetter sin virksomhet på gjenværende del av eiendommen.

Når det gjelder Oslo lufthavn, Gardermoen, vil det her være parkering både innenfor og utenfor Oslo Lufthavn AS sitt område.

Inntektene fra parkering på Luftfartsverkets parkeringsanlegg er øremerket investering og drift av det samlede luftfartssystemet. Dette kommer de reisende tilgode gjennom lavere luftfartsavgifter. Luftfartsverket ser det som sin oppgave å optimalisere sine kommersielle inntekter, herunder parkeringsinntekter, som pr. i dag utgjør tilsvarende ca. 30 pst. av inntektene fra luftfartsavgiftene.

Departementet finner dagens system tilfredsstillende, og ser ikke behov for å sikre konkurranse utover det som markedet selv genererer. Luftfartsverket som eier av arealene, vil også kunne forventes å tilby parkering i fremtiden. Der private aktører ønsker å tilby parkeringsplasser utenfor Luftfartsverkets område, og i konkurranse med lufthavnens parkeringstilbud, er dette noe Luftfartsverket ikke vil gjøre noe med.