Skriftlig spørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:143 (1998-99)
Innlevert: 03.02.1999
Sendt: 03.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Hvilke bedrifter har søkt og hvilke bedrifter er tildelt industrikraft etter St.prp. nr. 104 (1990-91) siden regjeringen tiltrådte, hva har vært begrunnelsen for de respektive tildelinger og eventuelle avslag, og hvor mange søknader ligger det per dags dato til behandling etter 104-regimet?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen har behandlet søknader etter samme linjer som foregående regjeringer. 104-kontrakter er tildelt nye prosjekter innen kraftkrevende industri og treforedlingindustrien. Tildeling av kontrakter skal dekke maksimalt 70 prosent av økt kraftbehov. Dessuten skal bedriftens og konsernets fastkrafttilgang etter gjennomføring av prosjektet maksimalt være 90 prosent. Som fastkraft regner regjeringen kontrakter med ca. 4 år eller lenger gjenværende løpetid. Den foregående regjeringen definerte fastkraft som kontrakter med 3 år eller lenger gjenværende løpetid.

Regjeringen tildelte 03.06.98 104-kontrakter til Elkem Bremanger, Sør-Norge Aluminium og Hustadmarmor. Søknadene fra Elkem Bremanger og Sør-Norge Aluminium ble mottatt før 17.10.97, mens Hustadmarmors søknad ble mottatt etter at Regjeringen ble oppnevnt. Etter tildelingsrunden 03.06.98 er det mottatt søknader om tildeling av kraft fra Øye smelteverk og Norske Skog Follum. Disse er under behandling.