Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:224 (1998-99)
Innlevert: 23.03.1999
Sendt: 23.03.1999
Besvart: 26.03.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Oslo lufthavn, Gardermoen opplevde kanselleringer og kraftige forsinkelser i trafikkavviklingen 22. mars. I følge opplysninger i norske medier skyldes det at trafikksentralen på Røyken var ute av drift på grunn av sikringsfeil i en datalinje. Har Luftfartsverket vært oppmerksom på denne svakheten i systemet og hva har en foretatt seg i den anledning, eventuelt hvorfor er ikke en slik svakhet oppdaget gjennom de eksisterende sikkerhetsrutiner?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Oslo kontrollsentral står helt sentralt i avviklingen av lufttrafikken i Norge. Under etableringen av den nye kontrollsentralen som sto ferdig i Røyken i 1995, var derfor alle tiltak som kunne sikre en kontinuerlig drift av senteret sterkt vektlagt.

Av den grunn bestilte Luftfartsverket to separate og uavhengige telekommunikasjonsveger til senteret fra Telenor. Den ene skulle gå via Telenors sentral i Asker og den andre via Telenors sentral i Røyken sentrum.

Ved en analyse av sikkerheten ved kontrollsentralen i 1997 ble det avdekket at de to telekommunikasjonsveiene ut fra anlegget som var forutsatt å være fysisk adskilte, lå i samme kabeltrasé noen kilometer. De lå imidlertid i egne adskilte betongrør, og dette ble vurdert som akseptabelt. Dette forholdet hadde ikke noe med hendelsene i mars 1999 å gjøre.

I forbindelse med den samme analysen ble det på direkte spørsmål bekreftet av Telenor at de to endesentralene Asker og Røyken var parallelle og uavhengige.

Telenor rettet 18. februar 1999 en henvendelse til Luftfartsverket med forslag om å opprette en ny uavhengig forbindelse til kontrollsentralen. Begrunnelsen for dette var bl.a. den tidligere omtalte fellestraséen i nærheten av Asker. Luftfartsverket hadde allerede igangsatt andre aktiviteter som omfattet dette og ba Telenor om å la denne saken vente.

Det ble 17. mars 1999 avholdt en møte mellom Telenor og Luftfartsverket der Telenor opplyste at de to endesentralene Asker og Røyken ikke var elektrisk uavhengige, og at den "redundans" av samband fra kontrollsentralen som Luftfartsverket mente å ha, ikke var til stede. Luftfartsverket ba Telenor utarbeide et forslag til ny en telekommunikasjonsveg.

Luftfartsverkets kontrollsentral registrerte 18. mars 1999 et kort avbrudd i radarsambandet som skyldtes problemer i Asker sentral. Telenor har opplyst til Luftfartsverket at det oppstod en feil på den ene kommunikasjonsvegen, og et avbrudd i forbindelse med den påfølgende omleggingen av sambandet til reservevegen.

Kontrollsentralen hadde 22. mars 1999 et brudd på 1 time og 15 minutter som skyldtes feil i Asker sentral. Oslo kontrollsentral er delt opp i flere sektorer, og disse ble ulikt berørt av feilen. Generelt oppstod det massiv svikt på radardata og radiokommunikasjonssambandet. All trafikk på vei inn i det luftrommet som kontrolleres av Oslo kontrollsentral ble øyeblikkelig omdirigert. Det er ikke rapportert underskridelse av adskillelsesminima mellom flyene innenfor kontrollsentralens ansvarsområde (Oslo FIR - Flight Information Region). Luftfartsverket ser meget alvorlig på hendelsen.

Etter møter mellom Luftfartsverket og Telenor har Telenor tatt på seg ansvaret for å gjennomføre en serie med tiltak for å etablere en tilfredsstillende tilgjengelighet på sambandene. Natt til 24. mars 1999 ble det foretatt omkoplinger i Telenors nett som forbedret redundansen i kommunikasjonsvegene på et slikt nivå at lufttrafikken kunne avvikles som normalt. Telenor har videre etablert forsterket beredskap ved Asker sentral. I tillegg har Telenor etablert et midlertidig radiolinjesamband. Det midlertidige radiolinjesambandet skal erstattes av et permanent radiolinjesamband i løpet av seks uker.