Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:305 (1998-99)
Innlevert: 27.05.1999
Sendt: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Reindriftsstyret har vedtatt ny inndeling for Hellemo reinbeitedistrikt som er lokalisert til kjerneområde for lulesamisk bosetting. Beitene er fordelt til nabodistriktene. På denne måten er reinbeiteressurser i det lulesamiske området fordelt til andre formål enn til støtte for den lokale samiske kulturen. Vil statsråden ta initiativ til en ny vurdering av saken, hvor beiteressursene i det lulesamiske område forvaltes slik at reindrift materielt inngår som en del av den lulesamisk kultur?

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Det er Reindriftsstyret som etter reindriftsloven er tillagt myndighet til å dele inn reinbeiteområdene i reinbeitedistrikter, jf. § 2 annet ledd første punktum. Reindriftsstyret er et kollegialt organ som i henhold til reindriftsloven § 6 er oppnevnt av Sametinget og Landbruksdepartementet, og er sammensatt etter en vektlegging av blant annet geografisk fordeling, allsidige faglige forutsetninger og samfunnserfaring. Blant medlemmene skal det være aktive utøvere av reindrift i reinbeiteområde.

Spørsmålet om ny distriktsinndeling for Nordland reinbeiteområde har vært gjenstand for utredning. Et forslag har vært på høring og områdestyret for Nordland reinbeiteområde har avgitt innstilling. Reindriftsstyret har, etter det jeg har fått opplyst, vedtatt ny distriktsinndeling for Nordland reinbeiteområde 27. april 1999. Møtebok er foreløpig ikke endelig godkjent, men jeg vil sørge for at utskrift av godkjent møtebok sendes stortingsrepresentant Ivar Kristiansen så snart den foreligger.

På denne bakgrunn finner jeg det ikke riktig med konkrete initiativ fra min side med sikte på nye vurderinger av de spørsmål som denne saken har reist og som Reindriftsstyret har tatt stilling til.

Gjenpart av dette brev er sammen med kopi av brev fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen av 27. mai 1999 sendt Reindriftsstyrets leder og Reindriftsforvaltningen til orientering.