Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:351 (1998-99)
Innlevert: 17.06.1999
Sendt: 18.06.1999
Besvart: 25.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I Målselv har det i flere år vært arbeidet med planer om et kjøpesenter i størrelsesorden 10-12000 m2 i kommunesenteret Andselv. Nærmeste større og alternative handelssentre er Finnsnes (4 mil) og Tromsø (13,4 mil). Den nye loven som forbyr kjøpsentre over 3000 m2 utenfor byene, truer nå den planlagte utbyggingen på Andselv.
Vil statsråden medvirke til at senteret på Andselv kan gis dispensasjon og realiseres i tråd med lovens intensjon, dvs. motvirke unødig trafikk i forbindelse med folks handlebehov?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder trådte i kraft 1. februar 1999. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av St meld nr 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk.

Hensikten med bestemmelsen er å legge til rette for en bedre regional styring av større kjøpesenteretableringer ut fra en målsetting om å styrke sentrum i byer og tettsteder, unngå en utvikling som fører til unødvendig byspredning og hindre økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil.

I bestemmelsen gis derfor unntak for etableringer og utvidelser i sentrum av byer og tettsteder. I større byer som har regionale funksjoner, legger bestemmelsen ingen størrelsesbegrensning på etableringene. I øvrige byer, tettsteder, kommunesentre og lignende steder må etableringens størrelse tilpasses stedets størrelse, funksjon og naturlige handelsomland.

Planer og søknader om byggetillatelser til etablering av nye kjøpesentre vil måtte vurderes opp mot den rikspolitiske bestemmelsen. Tiltak som strider mot bestemmelsen kan ikke uten fylkesmannens samtykke tillates. Klage på fylkesmannens vedtak eller innsigelse til plan med grunnlag i den rikspolitiske bestemmelsen avgjøres av Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har ikke vært inne i den aktuelle saken i Troms. Det vil være de lokale og regionale myndigheter i fylket som må foreta en konkret vurdering av saken i forhold til den rikspolitiske bestemmelsen.