Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til sosialministeren

Dokument nr. 15:403 (1998-99)
Innlevert: 23.09.1999
Sendt: 24.09.1999
Besvart: 30.09.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Sosialministeren har gitt uttrykk for at det er sider ved Nordsjø-dykkernes situasjon hun vil vurdere nærmere. Statsråden har også varslet at tiltak skal iverksettes.
Hva er status for dette arbeidet?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere spørsmål til skriftlig besvarelse, dok.15 spm. 312, besvart 07 06 99, om seinskader og uførhet hos dykkere som utførte oppdrag i oljeindustrien på 70- og 80-tallet.

I svaret blir det blant annet sagt at Rikstrygdeverket i samråd med Haukeland sykehus vil sende ut melding til trygdekontorene om behandling, råd og legeerklæringer i forhold til aktuelle trygdeordninger. Det blir og sagt at Statens Helsetilsyn i løpet av juni/juli vil sende ut nye retningslinjer for helseundersøkelser av yrkesdykkere.

I svaret sier ministeren og at det er sider ved denne saken hun vil se nærmere på, men som var umulig å få avklart innen svarfristen for spørsmålet. Saken er fremdeles høyst aktuell. Det er bebudet at Regjeringen ved statsministeren vil bli utfordret vedrørende Nordsjø-dykkernes situasjon.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til mitt tidligere svarbrev av 7. juni 1999 til spørsmål nr 312 fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim til skriftlig besvarelse.

I dette brevet skriver jeg bl a at det medisinske fagmiljøet knyttet til landsfunksjonen for hyperbarmedisin ved Haukeland sykehus har utredet om det er spesielle sykdommer for dykkere som bør likestilles med yrkesskade. Konklusjonen på dette arbeidet er at dagens regelverk stort sett anses dekkende for typiske risikosykdommer for dykkere.

Det pekes likevel på at leger og trygdekontorer kan være lite kjent med de spesielle senskader som kan ramme dykkere, og at dykkere derfor bør henvises til Haukeland sykehus hvor man har et kompetent fagmiljø med landsfunksjon på området.

Som jeg varslet i mitt svarbrev av 7. juni i år, har Rikstrygdeverket nå sendt ut en melding til trygdekontorene om å henvise personer med mulig dykkersykdom til Haukeland sykehus for utredning. Rikstrygdeverkets melding vil etter min mening være et viktig bidrag til at personer med en mulig dykkersykdom får en grundig vurdering i forhold til de gjeldende regler om yrkesskade i folketrygden.

I mitt svarbrev av 7. juni i år viste jeg videre til at Statens Helsetilsyn vil sende ut nye retningslinjer for helseundersøkelser av yrkesdykkere. Det gjelder både ved opptak til dykkerskoler og ved de årlige kontroller. Etter det jeg har fått opplyst er Helsetilsynet i ferd med å sende ut slike retningslinjer nå.

Som jeg pekte på i mitt tidligere svarbrev, er det imidlertid også andre sider ved dette sakskomplekset det kan være ønskelig å se nærmere på. Sosial- og helsedepartementet foretar derfor nå sammen med Kommunal- og regionaldepartementet og Olje- og energidepartementet, en gjennomgang spesielt rettet mot situasjonen til de første Nordsjø-dykkerne.