Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:253 (1999-2000)
Innlevert: 28.03.2000
Sendt: 28.03.2000
Besvart: 04.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Underskudd i kommunesektoren har økt betydelig de siste åra, og ser for år 2000 ut til å bli opp mot 12 milliarder kroner. Gjeldssituasjonen etter grunnskolereformen og eldrereformen er svært tyngende og i følge det tekniske beregningsutvalget viser tall fra Husbankens 4. kvartalsrapport at de faktiske kostnadene for investeringene ligger langt over de normerte satser kommunene får refundert. Vil Regjeringen endre kompensasjonsreglene slik at kompensasjon skjer fortløpende og etter reelle kostnader?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I dag får kommunene dekket alle kostnader knyttet til investeringer opp til 740 000 kr for en omsorgsbolig og 830 000 kr for en sykehjemsplass. St.meld. nr. 50 (1996-97) Handlingsplanen for eldreomsorgen og Innst. S. nr. 294 (1996-97) la til grunn premissene og nivået for tilskuddsutmåling, noe som er godt kjent for kommunene. Det er riktig som du peker på at kostnadene for omsorgsboliger og sykehjem har økt siden handlingsplanen for eldreomsorgen ble satt i gang i 1998. Både kostnader og kostnadsutviklingen samt virkemidler er spørsmål vi ønsker å gå nærmere inn på i forbindelse med den bebudede stortingsmeldingen om 2-års gjenomgangen av handlingsplanen, bl a i lys av at det er en sentral oppgave for Husbanken å dempe kostnadsutviklingen i bygge- og anleggssektoren.