Skriftlig spørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:283 (1999-2000)
Innlevert: 10.04.2000
Sendt: 11.04.2000
Besvart: 18.04.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): Stortinget vedtok i møte 19. mars 1999: "Stortinget ber Regjeringen drøfte fremtidig drift og vedlikehold av Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet med de respektive stiftelser, dernest fremme saken for Stortinget."
Undertegnede vedlegger brev fra stiftelsen Statsråd Lehmkuhl.
Kan jeg be om et svar fra statsråd Giske som står i forhold til stortingsvedtaket?


Vedlegg til spørsmål:

Brev fra Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl til stortingesrepresentant Terje Knudsen.

Stortingesrepresentant Terje Knudsen
Stortinget
0026 OSLO

Deres ref.: Vår ref.: PL/002444 - 021.1 Bergen, 21. mars 2000

KjæreTerje Knudsen,
Vi trenger igjen stortingsrepresentantenes hjelp; Dokument 8 forslagets skjebne sett fra seilskipenes ståsted.

Stortinget behandlet Dokument nr. 8:122 den 19. mars 1999. Et enstemmig Storting bifalt komiteens innstilling:

Stortinget ber Regjeringen drøfte framtidig drift og vedlikehold av "Christian Radich", "Statsraad Lehmkuhl" og "Sørlandet" med de respektive stiftelser, dernest fremme saken for Stortinget.

Fra seilskipenes side er vi bekymret over sakens fremdrift, og det later til at det finner sted en pulverisering av ansvaret mellom flere departementer.

Hvis skipene skal sikres må det finne sted langt større bevilgninger til Vedlikeholdsfondet mens departementene vurderer driftsfasen slik den er beskrevet gjennom Dokument 8 forslaget.

Bakgrunn
Den saken som skal fremmes gjelder i korthet å sikre de tre seilskipene finansiering av drift i vinterhalvåret, hvilket det er enighet om er nødvendig for å bevare skipene. Helårsdrift er nødvendig fordi det i økende grad er blitt vanskelig å rekruttere sjøfolk på sesongbasis. Uten helårsdrift er det vanskelig å bemanne skipene også om sommeren, og dermed stopper virksomheten. Skipene skal gi motytelser til fellesskapet gjennom opplæring for spesielle ungdomsgrupper. Det var tydelig uttrykt både i innstillingen og i stortingsdebatten at samtlige talere ønsket å medvirke med økonomisk bistand til snarlig rehabilitering av skipene.

Fra skipenes side har vi lagt opp til et program for rehabilitering som vi mente burde være avsluttet før vi gikk inn i et opplegg med helårsdrift. Vi anser det som uheldig å begynne på et slikt engasjement dersom det relativt hurtig må avbrytes grunnet behov for verkstedsopphold.

Regjeringens initiativ
Lederne av de tre stiftelsene ble invitert til møte i Norsk museumsutvikling medio juni, som en konsekvens av Stortingets behandling av saken. I dette møtet ble stiftelsene bedt om å utarbeide en fullstendig oversikt over statlige bidrag til virksomheten gjennom de siste 3 år. Samtidig ble vi bedt om å fremlegge investeringsbudsjett og driftsbudsjett for de kommende år under henvisning til Dokument 8 saken. Vi leverte dette innenfor en tre dagers frist som vi ble gitt til å produsere dette for at det skulle rekke Stortinget.

Rehabilitering - Vedlikeholdsfondet
I møtet med Norsk museumsutvikling ble det fra skipenes side lagt vekt på behovet for å avslutte programmet for rehabilitering av skipene før vi gikk inn i et langsiktig engasjement med statlig medvirkning. For "Statsraad Lehmkuhl"s vedkommende var resterende arbeider kostnadsberegnet til ca. kr. 15,0 millioner, og det ble fremmet en søknad om bidrag over Vedlikeholdsfondet på kr. 10,0 millioner til dette formål. Bakgrunnen var at staten, etter vår mening, har vært underrepresentert i finansiering av tidligere arbeider om bord.

Den 24. august ble representanter for de 3 seilskipene igjen innkalt til Oslo; denne gangen til møte med Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet. Også her ble det referert til Stortingets behandling av Dokument 8 forslaget. Det ble tilføyd at siden det lå et undervisningselement i saken, hadde de fått den oversendt fra Kulturdepartementet. En representant fra Norsk museumsutvikling deltok på dette møtet.

Driftsfasen - Utdanningsdepartementet
I KUF ble det redegjort for hvilke skoleordninger de 3 seilskipene eventuelt kunne komme inn under. Departementets folk ga uttrykk for at det ikke fantes noen skoleordninger som var spesielt veltilpasset skipenes behov, og mente at dette ville bli en langvarig og tidkrevende prosess. Det ble pekt på at det ville være lettest å komme inn under en ordning som folkehøgskoler, og vi ble bedt om å formulere en søknad til Departementet på denne basis. Det ble gjort klart at vi måtte regne med en behandlingstid på 2 år.

Vi var selvsagt ikke særlig tilfreds med dette, men regnet med at den mellomliggende tid måtte kunne anvendes til de nødvendige arbeider om bord, slik at skipene i enhver henseende ville være klar for engasjement for staten.

På statsrådens invitasjon ble skipenes søknad stilet direkte til statsråd Jon Lilletun, som stilte seg meget positiv til tiltaket. Vår søknad var datert 20. februar 2000.

I den hensikt å følge opp saken ble det i inneværende uke tatt kontakt med KUF for å få i stand et møte slik at saken kunne bli akselerert. Fra departementet er vi underrettet om at vår søknad er "forsvunnet" sammen med statsråd Lilletun, og at vi må fremme en ny søknad.

Sprik mellom søknad og anbefaling
I mellomtiden har vi foretatt en henvendelse til Norsk museumsutvikling for å forhøre oss om sannsynligheten for tilskudd fra Vedlikeholdsfondet. Vi registrerte med beklagelse at regjeringen ikke hadde foreslått bevilgninger til Vedlikeholdsfondet over statsbudsjettet for 2000. På anmodning har vi fått oversendt kopi av NMUs budsjettforslag til Kulturdepartementet. Her ser vi, til vår forskrekkelse, at det er søkt om kr. 5,0 millioner til fondet i 2001, ytterligere kr. 5,0 millioner i 2002 og kr. 2,5 millioner for hvert av de etterfølgende år. Dette har skjedd i samme periode som seilskipene har trodd at det ligger inne søknader på vesentlig større beløp, og dette har skipene også basert deler av sin planlegging på. De reparasjonsarbeider vi har planlagt om bord i "Statsraad Lehmkuhl" vinteren 2001 kan tidligst gjennomføres om 10 år dersom vi legger NMUs budsjettsøknader til grunn. Mest alvorlig finner vi det likevel at vi ikke blir holdt orientert om vesentlig den vesentlige omarbeidelse av vår egen søknad.

Skipenes forslag om opprusting av Vedlikeholdsfondet
På vegne av de tre seilskipene ber vi om at det i forbindelse med revidert budsjett avsettes kr. 10,0 millioner til Vedlikeholdsfondet for år 2000, et tilsvarende beløp i år 2001 og kr. 5,0 milli-oner for 2002. I forbindelse med restfinansieringen fra andre kilder er det avgjørende at den statlige del er på plass.

Avsluttende kommentarer
Større arbeider som skal finansieres delvis av staten, kommunen, fylkeskommunen og private bidragsytere vil ha den klare forutsetning at prosjektet er fullfinansiert. Dette blir en umulig situasjon for oss når staten behandler saken slik det fortoner seg fra vårt ståsted.

Norske ungdommer som søker maritim yrkesutdannelse har ikke et tilstrekkelig antall lærlingplasser! Andre grupper som Dokument 8 forslaget var ment å ta hensyn til, ser ingen utvikling i saken. Det gjør heller ikke de norske seilskipene. Vi er redd for at det kan komme til å gå en stund før Stortinget får seg fremmet en sak fra Regjeringen.

Mens "Christian Radich" og "Sørlandet" ser ut til å bli liggende i opplag også neste vinter, er i hvert fall "Statsraad Lehmkuhl" sikret engasjement i store deler av vinterhalvåret takket være den tyske regjerings handlingskraft.

Vi håper på et nytt politisk initiativ i sakens anledning.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Per Langhelle
Daglig leder

Kopi sendt: Samtlige medlemmer av Stortingets hordalandsbenk.
Styret i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Styret i Statsraad Lehmkuhls Venner
Generalsekretær Per Rønnevig, Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich
Direktør Rune Teisrud, Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Begrunnelse

Denne saken var ment til å sikre de tre seilskipene Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet finansiering av drift i vinterhalvåret, hvilket det er enighet om er nødvendig for å bevare skipene. Helårsdrift er nødvendig fordi det i økende grad er blitt vanskeligere å rekruttere sjøfolk på sesongbasis. Uten helårsdrift er det vanskelig å bemanne skipene om sommeren, og dermed stopper virksomheten. Skipene skal gi motytelser til fellesskapet gjennom opplæring for spesielle ungdomsgrupper. Det var tydelig uttrykt både i innstilling og i stortingsdebatten at samtlige talere ønsket å medvirke med økonomisk bistand til snarlig rehabilitering av skipene. Etter en del kontakt mellom de berørte parter endte det opp med at daværende statsråd Lilletun anbefalte at skipenes søknader ble stilet direkte til statsråd Lilletun. I den hensikt å følge opp saken ble det i uke 12 tatt kontakt med KUF for å få i stand et møte slik at saken kunne bli akselerert. Fra departementet kom det underretning om at saken var forsvunnet sammen med statsråd Lilletun, og at ny søknad måtte fremmes. Stiftelsen har i mellomtiden gjort seg kjent med NMUs budsjettforslag til Kulturdepartementet. Her ser stiftelsen med vantro at det ikke er søkt om midler for 2000 og videre for år 2001 og utover er det søkt om for lite penger i forhold til intensjonen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til møte mellom de tre stiftelsene, Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet og Kulturdepartementet 8. juli 1999 samt møte mellom representanter fra de tre stiftelsene og Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet 24. august 1999 der det fremkom at skipene ville søke godkjenning enten som privatskole eller som folkehøyskole. Søknaden fra skipene ble sent 20. februar 2000. Jeg vil nevne at søknaden er utformet slik at skolestyrene ser for seg en løsning som kombinerer folkehøgskolenes fleksibilitet med tilskuddsordning etter privatskoleloven med en dekning av 85 pst av utgiftene. En slik kombinasjon av støtte og regulering gjennom ulike regelverk er ikke uten videre uproblematisk. Jeg har nå søknaden til behandling og vil komme tilbake til partene så snart som mulig. De tre skipene er informert om at saken er under behandling. Til orientering er normal saksbehandlingstid ved godkjenning av private skoler og folkehøyskoler om lag ett år.