Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:397 (1999-2000)
Innlevert: 20.06.2000
Sendt: 22.06.2000
Besvart: 03.07.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Hva var anslått vekst i kommunesektorens inntekter for 2000 med bakgrunn i kommuneøkonomiproposisjonen for 2000, framlagt i mai 1999? Hva var anslått vekst i kommunesektorens inntekter for 2000 slik det ble framlagt i St.prp. nr 1 fra Kommunal- og regionaldepartementet for 1999 - 2000? Hva var den viktigste årsaken til endringen i anslått vekst fra kommuneøkonomiproposisjonen til St.prp. nr. 1? Hva er anslått vekst i kommunesektorens inntekter fra 2000 til 2001 med utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2000? (Ikke RNB). Statsministeren har lovet kommunene 1 milliard ekstra inneværende år for å kompensere økte utgifter til feriepengeavsetning. Vil denne ekstra milliarden være med i grunnlaget for vekst i 2001, eller er det regjeringens forutsetning at utgangspunktet for anslått vekst i 2001 fortsatt er Revidert nasjonalbudsjett 2000? I så fall, hva vil virkningen av dette være for kommunesektoren i 2001?

Begrunnelse

I forbindelse med debatten om kommuneopplegget for 2001 har det oppstått et behov for avklaring av hva som er den reelle vekst i kommunenes inntekter fra 1999 til 2000 og fra 2000 til 2001.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: 1. I kommuneøkonomiproposisjonen for 2000 var realveksten i kommunesektorens inntekter i 2000 anslått til om lag 2,5 milliarder kr, eller om lag 1¼ prosent.

2. I St.prp nr 1 (1999-2000) ble realveksten i kommunesektorens inntekter i 2000 anslått til om lag 1,1 milliard kr, eller om lag ½ prosent, regnet fra anslag på regnskap for 1999. Med utgangspunkt i inntektsanslaget for 1999 som ble lagt til grunn i kommuneøkonomiproposisjonen, ble realveksten i 2000 anslått til 3 milliarder kr. I tabell 1 s. 19 i budsjettproposisjonen framkommer en vekst på 3,4 milliarder kr. I teksten under tabellen er det imidlertid påpekt at veksten på 3,4 milliarder kr ikke omfatter økte lønnskostnader på 400 mill. kr som videreføres til 2000.

3. Nedjusteringen av anslaget for vekst i kommunesektorens inntekter fra 1999 til 2000 fra kommuneøkonomiproposisjonen til St.prp. nr 1 skyldes i hovedsak at merskatteveksten i 1999 på 1,8 milliarder kr ikke ble videreført til 2000.

4. Realveksten i kommunesektorens inntekter i 2001 med utgangspunkt i saldert budsjett 2000 kan anslås fra 3,5 til 4 milliarder kr, det vil si om lag samme vekst som anslått med utgangspunkt i RNB-nivået. I forbindelse med RNB var kommunesektorens inntekter inneværende år anslått å øke med knapt 1 milliard kr (netto økning i bevilgninger på om lag 500 mill. kr og økt skatteanslag på om lag 450 mill. kr). Realverdien av kommunesektorens inntekter i 2000 ble også anslått redusert med om lag 1 milliard kr knyttet til økt kostnadsvekst, vesentlig knyttet til lønnsoppgjøret.

5. Kommunesektorens merutgifter i 2000 knyttet til feriepengeavsetning for 2 ekstra feriedager i 2001 er anslått til ca 1 milliard kr. I brev 26.5.00 fra statsministeren til KS framgår det at regjeringen er innstilt på å foreslå en tilleggsbevilgning for 2000 til kommuner og fylkeskommuner av tilsvarende størrelse. Regjeringen vil ta stilling til spørsmålet om videreføring av denne tilleggsbevilgningen til 2001 i forslaget til statsbudsjett for 2001.