Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:120 (2001-2002)
Innlevert: 17.01.2002
Sendt: 17.01.2002
Besvart: 24.01.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I Sem-erklæringen sier samarbeidsregjeringen at for å dekke behovet for arbeidskraft, vil Regjeringen ha en kraftig oppmykning av regelverk for arbeidsinnvandring til Norge.
Når har Regjeringen planlagt å legge fram forslag til oppmyking av regelverket for arbeidsinnvandring til Norge for Stortinget?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: For å oppnå økt verdiskapning i samfunnet er det behov for økt arbeidsinnvandring til Norge. Til tross for at det er ledigmeldt arbeidskraft i Norge, har mange arbeidsgivere problemer med rekruttering av innenlandsk arbeidskraft. Det er derfor behov for å øke tilgangen på utenlandsk arbeidskraft innenfor en rekke sektorer. Dette gjelder også ufaglært arbeidskraft. Det er selvsagt en forutsetning at rekruttering fra utlandet ikke skal fortrenge tilgjengelig innenlandsk arbeidskraft, eller arbeidstakere som omfattes av EØS-reglene.

Nedenfor har jeg gjennomgått de endringer som Regjeringen har vedtatt med ikrafttredelse fra 1. januar d.å. Disse skal gjøre det enklere å rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EØS-området. Dette er tiltak som bygger på de endringer i utlendingsloven som Stortinget vedtok ved behandlingen av Ot.prp. nr. 96 (2000-2001) i juni 2001 samt behandlingen av Innst. O. nr. 128 (2000-2001). I tillegg har det blitt foretatt endringer i utlendingsforskriften i forlengelse av Stortingets vedtak.

De følgende endringene trådte i kraft 1. januar 2002:

- Spesialister (personer med fagutdanning minst på videregående skoles nivå) fra visumpliktige land kan få visum for å reise til Norge og finne jobb ("jobbsøkervisum"). Ordningen gjelder også spesialister som har fått jobbtilbud.

- Adgangen til å søke om arbeidstillatelse fra Norge er utvidet. Spesialister og sesongarbeidere med lovlig opphold i Norge kan nå levere søknad om arbeidstillatelse fra Norge.

- Adgangen til å gi foreløpige arbeidstillatelser til personer som har levert søknad om arbeidstillatelse er utvidet.

- Noen utenriksstasjoner har fått adgang til å innvilge søknader om arbeidstillatelse som spesialist når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt. Dette gjelder foreløpig ambassadene i Manila, Moskva, Ottawa, Riga, Tallin og Vilnius, og generalkonsulatet i Houston.

- Det er også fastsatt en kvote for spesialister som kan gis arbeidstillatelse uten individuell arbeidsmarkedsmessig vurdering. Denne er foreløpig satt til 5 000 for inneværende år. Den endelige kvoten for 2002 vil bli fastsatt etter at arbeidslivets parter er hørt.

På bakgrunn av stort behov for sesongarbeidere, bl.a. i jord- og skogbruket, og for å ivareta fiskeindustriens behov for å rekruttere arbeidstakere fra Barentsregionen, kan jeg videre opplyse at departementet i løpet av våren vil sende på høring flere forslag til endringer i utlendingsforskriften. Forskriftsendringene vil ha til formål å gjøre det enklere å dekke de behov som næringene har for utenlandsk arbeidskraft.

I tillegg til dette vil vi myke opp skillet mellom spesialist og ufaglært arbeidskraft. Denne endringen, og en mer generell drøfting av arbeidsinnvandring, vil bli lagt frem for Stortinget i løpet av året.