Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Dokument nr. 15:37 (1997-98)
Innlevert: 07.01.1998
Sendt: 08.01.1998
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Besvart: 16.01.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): "Hva kan statsråden gjøre for at biologiske foreldre som har beholdt foreldreansvaret for barn i fosterhjem får den informasjon de har behov for og krav på om sine barn, særlig med tanke på muligheten for senere tilbakeføring av den daglige omsorgen?"

Begrunnelse

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at et foreldrepar i Volda, som har sine barn i fosterhjem men som har beholdt foreldreansvaret, er blitt nektet opplysninger fra både skole og fosterhjem om sine barns utvikling og oppførsel.
Det er en stor belastning for foreldre å bli fratatt den daglige omsorgen for sine barn, selv om dette i enkelte tilfeller er nødvendig. Når de imidlertid får beholde foreldreansvaret er det sansynligvis med tanke på at det i fremtiden skal bli mulig å føre barna tilbake til sitt egentlige hjem og sine biologiske foreldre. Det er da svært uheldig at foreldrene, i den tiden barnet er i fosterhjem, ikke blir jevnlig informert om hvordan barnet har det og hvorledes barnet utvikler seg. Skal det bli mulig for barn og foreldre å bli gjenforent burde slik informasjon være en betingelse.
For de aller fleste barn er det best å være sammen med sine biologiske foreldre, nesten uansett hvor "dårlige" foreldrene måtte være - såsant de ikke representerer en direkte fare for barnet. Internasjonale undersøkelser har vist dette. Det er derfor viktig at båndene mellom barn og foreldre ikke brytes slik at tilbakeføring på et senere tidspunkt vanskeliggjøres.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Når et barn plasseres i fosterhjem etter vedtak om omsorgsovertakelse, skal fosterforeldrene utøve den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten. Til daglig omsorg hører blant annet daglig oppfølging i forhold til skole, nødvendige tiltak ved sykdom og avgjørelsen om hvorvidt barnet skal gå i barnehage.

Det ligger et skille i barnevernloven mellom omsorgsovertakelse og overtakelse av foreldreansvaret. Ved omsorgsovertakelse beholder foreldrene et restansvar for barnet ved at de ikke fratas foreldreansvaret. Ifølge barneloven omfatter foreldreansvaret en rett for foreldre til å få innsyn i opplysninger det offentlige har om deres barn, jf barneloven §50. Denne retten omfatter opplysninger om barnet hos skole, helse- og sosialvesen, herunder helsestasjon og barnevern. Der hvor foreldrene har foreldreansvaret, mens barnevernet har overtatt den daglige omsorgen, vil foreldrene således i utganspunktet kunne kreve opplysninger fra skole og andre offentlige kontorer i kraft av fortsatt å ha foreldreansvaret. Opplysningene kan imidlertid nektes gitt dersom det kan være til skade for barnet å gi foreldrene opplysningene. Dette kan være særlig vanskelig å vurdere for andre offentlige myndigheter når barnevernet har overtatt omsorgen. Det er derfor mye som taler for at det er barnevernet som i disse tilfellene bør formidle slike opplysninger til foreldrene. Et avslag på krav om opplysninger kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.