Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:288 (2001-2002)
Innlevert: 02.04.2002
Sendt: 02.04.2002
Besvart: 08.04.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Landsforeningen for Transseksuelle trues med nedleggelse som konsekvens av dårlig økonomi. Transseksuelle er en utsatt gruppe, der selvmordstallene har vært høye, og der det synes å foreligge et klart behov for en egen interesseorganisasjon til å ivareta de transseksuelles interesser.
Vil statsråden bidra til at foreningen får tilført statlige midler?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: For å ivareta statlig støtte til frivillige bruker- og funksjonshemmede organisasjoners arbeid, forvalter Sosial- og helsedirektoratet flere tilskuddsordninger på vegne av Helsedepartementet og Sosialdepartementet. Midlene tildeles i henhold til fastsatte kriterier i en egen nemnd, Fordelingsnemnda, som fra 2002 hører inn under Sosial- og helsedirektoratet. På vegne av Helsedepartementet forvaltes tilskuddsordningen "Tilskudd til brukerorganisasjoner innen psykisk helse". Formålet med ordningen er å styrke brukerorganisasjoner innen psykisk helse slik at mål og forutsetninger om brukerstyrking og brukermedvirkning innen psykisk helse, slik de er fastsatt i Opptrappingsplan for psykisk helse, oppnås. Fordelingsnemnda behandler søknader, og beslutter ut i fra fastsatte formål og kriterier hvilke organisasjoner som er støtteberettiget samt størrelsen på hvert enkelt tilskudd.

I 2001 fikk LFTS 58 990 kr i ordinært driftstilskudd gjennom tildeling i Fordelingsnemnda. I tillegg fikk LFTS et tilskudd på 50 000 kr til støtte i en økonomisk vanskelig situasjon. Tilskuddet ble gitt som et engangstilskudd, og ble gitt på bakgrunn av at departementet disponerte overførte midler. Dette innebar at LFTS til sammen fikk driftsstøtte på 108 990 kr over Sosial- og helsedepartementets budsjetter for 2001.

På bakgrunn av at LFTS har varslet om en fremdeles vanskelig økonomisk situasjon også i 2002, har departementet bedt direktoratet utbetale midler til LFTS i forkant av en eventuell tildeling fra Fordelingsnemnda for 2002. Foreløpig er det utbetalt 29 000 kr (50 pst. av det ordinære tilskuddet i 2001).

Jeg har på bakgrunn av LFTS' fortsatte økonomiske vansker, lovt at de også i 2002 skal tildeles et ekstratilskudd slik at driftstilskuddet for 2002 ikke blir mindre enn 100 000 kr. Departementet har bedt direktoratet følge opp dette overfor LFTS så snart som mulig. Samtidig har direktoratet blitt bedt om å følge opp foreningen slik at den for fremtiden budsjetterer med statlige midler ut i fra det som er realistisk å forvente gjennom de ordinære tilskuddsordningene.

Jeg ser det som viktig at transseksuelle får et godt behandlingstilbud, ikke minst når det gjelder psykososiale sider ved deres situasjon. I tillegg til økonomisk støtte til transseksuelles forening, har departementet derfor varslet at Sosial- og helsedirektoratet og LFTS vil bli invitert til et eget møte for å diskutere et mulig prosjekt for psykososial oppfølging av transseksuelle som gjennomgår behandling for kjønnsskifte.