Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:434 (2001-2002)
Innlevert: 03.06.2002
Sendt: 03.06.2002
Besvart: 07.06.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): For tre år siden ble norske el-detaljforhandlere pålagt å ta imot elektrisk og elektronisk spesialavfall gjennom EE-ordningen. En undersøkelse Miljøheimevernet har gjort i Nord-Trøndelag viser at flere butikker bryter disse forskriftene.
Synes statsråden det er greit at enkelte bedrifter har som konkurransefortrinn å unngå vedtatte forskrifter, og hvilke tiltak vurderer statsråden eventuelt for å øke detaljbutikkenes kompetanse om EE-ordningen?

Begrunnelse

Forskrifter som ble vedtatt 1. juli 1999 sier at alle bedrifter som selger produkter som inneholder elektriske komponenter også er forpliktet til å ta imot retur av slike produkter, som radioer, PC-er , fjernsyn, brødristere osv.
Stikkprøver gjennomført av Miljøheimevernet viser at bedrifter tjener penger på å ikke innrette seg etter forskriftene. Undersøkelsen viser at 24 av 25 bedrifter i Nord-Trøndelag ikke kjente til EE-ordningen, at de unnlot å informere om mottaksplikten eller at de ikke tok imot retur slik de etter forskriftene skal.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Målet for næringspolitikken er å legge til rette for verdiskaping. Den samlede økonomiske verdiskapingen i samfunnet bestemmer befolkningens muligheter til å oppnå en høy levestandard. Velfungerende markeder har over tid vist seg å fremme verdiskaping og grunnlag for velferd gjennom å sikre en effektiv bruk av kompetanse og ressurser. Konkurranse er viktig for å sikre effektivt fungerende markeder. For å sikre en sunn konkurranse er det viktig at alle aktører i et marked følger de samme spillereglene. Nærings- og handelsdepartementet er derfor opptatt av at alle aktører i næringslivet følger de gjeldende miljøreguleringer. For å sikre en overholdelse av lover og regler er informasjon et viktig virkemiddel.

Statens forurensningstilsyn (SFT) er tilsynsmyndighet for ordningen med EE-avfall. For konkrete spørsmål knyttet til den aktuelle ordningen, henviser jeg til derfor til SFT.