Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:490 (2001-2002)
Innlevert: 19.06.2002
Sendt: 20.06.2002
Besvart: 27.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Inn- og utflygingstraseene ved Oslo Lufthamn Gardermoen blei behandla i detalj av Stortinget i 1992.
Dersom det nye forslaget inneber at det vert flyging på nye trasear, vil då samferdselsministeren leggja saka fram for Stortinget?

Begrunnelse

Ufullstendig svar på skriftleg spørsmål nr. 459 der det i grunngjevinga og vert stilt spørsmål om kor bunden samferdselsministeren er av vedtak i Stortinget i 1992. Dersom saka ikkje vert lagt fram, må det i tilfelle vera ein heimel for dette.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I St.prp. nr. 90 for 1991-1992 som lå til grunn for vedtaket om utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen, ble det orientert om de ulike støysonene. Vedrørende selve traseene, blir det opplyst at:

"Endelig flymønster vil imidlertid først bli fastlagt med bakgrunn i luftromssimuleringer etter et utbyggingsvedtak. Slike simuleringer er et omfattende og ressurskrevende arbeid, og det har vært vurdert riktig å ikke foreta dette i en hovedplanfase. Det vil imidlertid bli lagt opp til en prosess hvor Luftfartsverket i samråd med de berørte kommuner og andre aktuelle myndigheter finner fram til områder som skal tas hensyn til i støysammenheng når endelig inn- og utflyvningsprosedyrer fastsettes."

I Innst. S. nr. 1 for 1992-1993 uttaler komiteens flertall følgende vedrørende støysituasjonen:

"Flertallet vil understreke betydningen av at langt færre personer vil bli utsatt for støy fra en ny hovedflyplass enn fra Fornebu. Flertallet viser til at antall støyutsatte reduseres bl.a. fordi man slipper dagens lave innflyging til Fornebu. Flertallet forutsetter at det legges stor vekt på hensynet til begrenset flystøy ved valg av traseer for innflyging til en ny hovedflyplass."

Ut over dette er det ingen flertallsmerknader knyttet til traseene. Stortinget fattet heller ikke noe vedtak knyttet til traseene. Disse ble fastlagt etter utbyggingsvedtaket. Jeg kan derfor ikke se at selve stortingsbehandlingen i 1992 innebærer at eventuelle endringer i traseene formelt må legges fram for Stortinget.

Pr. i dag foreligger ikke det noe konkret forslag til endring av traseene. Luftfartstilsynet har evaluert selve traséforskriften og departementet har denne rapporten til vurdering. Først når denne prosessen er avsluttet, kan det bli aktuelt å be Luftfartstilsynet å utarbeide endringer i traséforskriften og eventuelle andre tiltak. Slike endringer vil på vanlig måte bli sendt på høring, slik at beboerne i området har anledning til å fremme sitt syn.