Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:100 (2002-2003)
Innlevert: 15.11.2002
Sendt: 18.11.2002
Besvart: 26.11.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Vil statsråden avstå frå å fremja forslag til endringar i forskrifta om kommunal betaling for ferdigbehandla pasientar?

Begrunnelse

Eg viser til spørsmål nr. 26 i Stortingets spørjetime 6. november d.å. der kommunalministeren stilte seg uforståande til signal om endringar i oppgåvefordelinga mellom spesialisthelsetenesta og kommunane når det gjeld utskriving av pasientar frå sjukehus. I ettertid er eg gjort kjent med høyringsutkast frå sosialministeren. Dette inneheld både endring i ordbruk frå "ferdigbehandla" til "utskrivingsklar", og også forslag til halvert varslingstid ved utskriving og auke i døgerpris. KS har klåre og velgrunna motførestellingar til forslaga. Eg oppmodar statsråden til å ta KS sine synspunkt til fylgje, eventuelt ved å ta initiativ til ein dialog om kompensasjon til kommunane i dei tilfelle det er ynskjeleg med oppfylgjande behandling i kommunehelsetenesta.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Forslag om endring av forskrift om kommunal betaling for ferdigbehandlede pasienter ble sendt på alminnelig høring 24. juni 2002 med høringsfrist 10. september 2002. Endringen av forskriften er til sluttbehandling i departementet nå. Det er kommet inn 106 uttalelser, hvorav 65 fra kommunene.

På bakgrunn av høringsuttalelsene kommer jeg til å foreta enkelte justeringer i forhold til høringsforslaget. Av hensyn til innsigelsene mot en varselfrist på syv dager fra Kommunenes Sentralforbund, kommunene og enkelte andre høringsinstanser, imøtekommes dette ved at varselfristen settes til ti dager. Det vil også bli tatt inn en bestemmelse om at kommunen skal gjøres kjent med sykehusets vurdering av når en pasient er utskrivningsklar. Dette er noe som flere kommuner har etterspurt, og vil gjøre det enklere for kommunene å legge til rette for et godt tilbud for den enkelte pasient.

Endringen i ordbruken fra "ferdigbehandlet" til "utskrivningsklar" innebærer ingen realitetsendring, men uttrykket gir en mer dekkende beskrivelse av situasjonen for pasienten. Døgnprisen i forskriften ble sist fastsatt 1. januar 1999. Økningen i den kommunale betalingen tilsvarer om lag kostnadsveksten i perioden 1999-2003.

Jeg er enig med Kommunenes Sentralforbund i at et godt samspill mellom forvaltningsnivåene er nøkkelen til et godt tilbud til pasienten. Det er da viktig at forskriften balanserer de ulike interessene fra sykehussiden og kommunene på en god måte. Jeg mener at endringene i forskriften nå vil ivareta dette. For øvrig står kommunene og sykehusene fritt til selv å inngå avtaler. Forskriften kommer bare til anvendelse der de ikke blir enige om en slik avtale.

I høringsnotatet ble det tatt sikte på iverksetting av forskriftsendringene 1. oktober 2002. Iverksettingen vil nå skje 1. januar 2003.