Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:270 (2002-2003)
Innlevert: 29.01.2003
Sendt: 30.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Når døve som er avhengig av tegnspråk for å kommunisere med omverden må på sykehjem, trenger de særskilt tilbud.
Vil sosialministeren bidra til at kommunene får ressurser til å bygge opp spesialkompetanse, eller betale for faglig godt tilbud utenfor egen kommune dersom det er det beste tilbudet?

Begrunnelse

Gjennom Døveforbundet har jeg blitt gjort oppmerksom på et ektepar i Asker kommune som trenger sykehjemsplass. Begge er døve og bor nå hos sin døve datter. De er avhengig av å kommunisere på tegnspråk. Moren er svært dårlig og trenger heldøgns omsorg på sykehjemsnivå. Hun klarer ikke å forholde seg til omverdenen annet enn ved israelsk tegnspråk og kommuniserer via sin ektefelle. De har fått et tilbud som er faglig spesielt tilrettelagt for døve på Conrad Svendsen Senter på Nordstrand. Hjemmet vil bygge om to rom til felles boarealet for ekteparet. De har vært der på korttidsopphold og trives. Ekteparet har også hatt dagsenteropphold i Asker, men ønsket ikke å fortsette der. Nå tilbys ekteparet kun vanlig sykehjem, med noen få timer tolkehjelp og uten noe spesialopplært personale. Når et særskilt tilbud eksisterer, bør det nyttes, selv om det er noe dyrere og ikke er i hjemkommunen. Eldre døve bør ha rett til et verdig liv i trygge omgivelser, innrettet for dem og med muligheter for mental stimulering og god kommunikasjon om helseproblemer, medisiner og hjelpebehov.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Lov om helsetjenesten i kommunen § 5-1 pålegger kommunene ansvaret for å tilby og finansiere tjenester etter loven, herunder plass på sykehjem, jf. § 3-1 annet ledd nr. 3. Kommunene plikter således å gi et forsvarlig tjenestetilbud. Kommunene står fritt til å finansiere et tilbud utenfor egen kommune dersom man mener at dette er til det bedre for brukeren.

Det er grunn til å nevne at i de tilfeller brukeren har et omfattende tjenestebehov, eller har behov for spesielt tilrettelagte tjenester som følge av funksjonshemming eller lignende, vil det kunne bety en økonomisk ekstrabelastning for kommunen. Av den grunn er det etablert en særskilt kompensasjonsordning for kommuner med særlig ressurskrevende brukere. Denne ordningen administreres av Kommunal- og regionaldepartementet, og tilskuddet beregnes på bakgrunn av innbyggertall og kommuneøkonomi. Kommunal- og regionaldepartementet har for tiden ute på høring en arbeidsgrupperapport om en permanent toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere. Regjeringen vil på bakgrunn av rapporten og den påfølgende høringen, legge frem forslag til ny finansieringsordning i kommuneproposisjonen for 2004.

Jeg vil også vise til at det for 2003 er bevilget 49,7 mill. kr til Conrad Svendsen Senter og Det statlige kompetansesystemet for døvblinde. Midlene bidrar både til å bygge opp spesialkompetanse og i noen grad finansiere tjenestetilbud til denne gruppen.

Jeg vil videre vise til sosialkomiteens merknad i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003) om å "utrede og innlemme institusjonsopphold for eldre døve i tilskuddsordningen i Revidert nasjonalbudsjett for 2003". Departementet vil vurdere dette spørsmålet slik komiteen har forutsatt.