Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:459 (2002-2003)
Innlevert: 03.04.2003
Sendt: 04.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er begrunnelsen for Norges tilbud om endringer i GATS-forpliktelsene på miljøverntjenester?

Begrunnelse

I Norges åpningstilbud i GATS-forhandlingene legges det opp til vesentlige endringer i Norges forpliktelser på området miljøverntjenester. En rekke forpliktelser går fra å være ubundne til å være uten restriksjoner på markedsadgang og såkalt nasjonal behandling for grenseoverskridende ytelser.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Medlemslandene vedtok under ministerkonferansen i Doha i 2001 et arbeidsprogram for handel og miljø i WTO. Programmet tar bl.a. sikte på å redusere eller eventuelt oppheve handelshindringer for miljøvennlige varer og miljøtjenester. Norges innledende tilbud for miljøtjenester er utarbeidet i lys av dette programmet og på bakgrunn av de kravene vi har mottatt fra andre land på dette området.

Det norske åpningstilbud i tjenesteforhandlingene ligger innenfor nåværende praksis og regelverk i Norge. Krav som andre land har rettet til Norge, vil i realiteten kunne "innfris" bare ved at de også gjøres bindende i WTO-sammenheng.

I vårt åpningstilbud for miljøtjenester tilbyr vi å fjerne våre eksisterende forbehold i WTO om monopoler for behandling av visse avfallstyper og for kontroll av avgasser fra motorkjøretøy.

Videre har vi tilbudt å utvide adgangen til å levere tjenester på tvers av landegrensene ettersom teknologisk utvikling medfører at grensekryssende tjenesteytelser blir mer vanlige. Dette gjelder særlig tjenester som kan leveres eller styres over elektroniske nettverk, eksempelvis ulike overvåkingstjenester. Vi har ikke tilbudt forpliktelser for grensekryssende tjenesteytelser for behandling av avfall, da vi foreløpig vurderer det som urealistisk at slike tjenester kan leveres på tvers av landegrenser.

Vi har også tilbudt en redaksjonell omarbeiding av forpliktelsene som har til hensikt å gjøre forpliktelsene klarere. Flere land har anmodet Norge om en slik redaksjonell omarbeiding av forpliktelsene på miljøområdet.