Skriftlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:559 (2002-2003)
Innlevert: 15.05.2003
Sendt: 16.05.2003
Besvart: 23.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): NRK-journalist Stein A. Olaussen, advokat Helge Sørhaug og flyger Ulf Larsrud var alle sterkt engasjert i arbeidet for å få en ny gransking av Mehamn-ulykken. De tre hevder nå at de er blitt overvåket etter at de bad om ny gransking.
Hva vil justisministeren gjøre for å hindre at sivile på denne måten skremmes fra å engasjere seg i lignende saker, og hva vil statsråden foreta seg for at Finnmarks befolkning igjen kan ha tillit til at sannheten om flyulykken fremkommer?

Begrunnelse

Regionavisa Nordlys har torsdag 10. april 2003 et bredt oppslag om at sentrale personer i gjenopptakelsesprosessen for å få en ny gransking av Mehamn-ulykken, er blitt systematisk overvåket. Overvåkingen skal ha startet i det øyeblikk det ble offentlig kjent at det foregikk en aksjon for å få en ny granskingskommisjon opprettet.
Dette er sterkt beklagelig. Den skepsis, fortvilelse og mistenksomhet som Finnmarks befolkning har gitt utrykk for i forbindelse med tidligere granskingskommisjoners konklusjoner, burde tilsi at PST eventuelt skulle ha bidratt til å gjenopprette folks tillit til myndighetene. I stedet ser vi at sikkerhetstjenesten kanskje denne gangen kan ha bidratt til å forsterke mangelen på tillit til granskerne.
Det har i alle år ligget et mystikkens skjær over denne saken, omgitt av "hysj-hysj-kremmerier" og påståtte halvsannheter. Sett i lys av dette er en sivil flyulykke som skjedde for 20 år siden er det merkelig at det fortsatt skal fremkomme påstander om at vanlige folk med interesse for saken utsettes for overvåking.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politiets sikkerhetstjeneste har klart definerte arbeidsoppgaver i politilovens § 17 b. Det ligger ikke innenfor tjenestens arbeidsoppgaver å iverksette den type "overvåking" som antydes i spørsmålsstillingen.

Politiets sikkerhetstjenestes virksomhet kontrolleres som kjent av Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget). Rammene for utvalgets arbeid er fastsatt i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Formålet med utvalgets kontroll er bl.a. å forebygge at det øves urett mot noen, at tjenestenes virksomhet ikke utilbørlig skader samfunnslivet, og at virksomheten holdes innen rammen av lov, administrative direktiver og ulovfestet rett. EOS-utvalget skal undersøke alle klager fra enkeltpersoner og organisasjoner, og utvalget kan av eget tiltak ta opp alle saker og forhold som det ut fra formålet finner riktig å behandle.

Dersom de nevnte personer finner grunn til å klage på Politiets sikkerhetstjeneste, kan klagen således fremsettes overfor EOS-utvalget.

Når det gjelder spørsmålet om hva man kan foreta seg for at Finnmarks befolkning igjen skal kunne ha tillit til at sannheten om flyulykken fremkommer, viser jeg til at Stortinget har nedsatt en uavhengig kommisjon. Kommisjonen skal være uavhengig overfor Stortinget, Regjeringen og alle impliserte parter i luftfartsulykken som undersøkes. Kommisjonen skal også være uavhengig av tidligere granskinger av ulykken og dem som har deltatt i disse granskingene. Kommisjonsmedlemmene skal fortløpende vurdere sin egen habilitet og sikre at allmennhetens tillit til kommisjonen opprettholdes.

Kommisjonen skal utarbeide en rapport med kommisjonens konklusjoner som avgis til Stortingets presidentskap innen 1. juni 2004. Kommisjonen skal sette i gang undersøkelsene så snart som mulig, og avslutte dem uten ugrunnet opphold.

Regjeringen vil medvirke til at alt materiale fra de tidligere granskingene av ulykken og mulig annet materiale som foreligger hos offentlige myndigheter av interesse for kommisjonens arbeid, stilles til rådighet for kommisjonen.