Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:78 (2003-2004)
Innlevert: 27.10.2003
Sendt: 27.10.2003
Besvart: 04.11.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Norge her i dag et nett av 2 740 strategisk plasserte bakkemaster som sikrer formidling av elektroniske medier til hele landet.
Vil statsråden vurdere å opprettholde dette bakkebaserte nettet slik at den fremtidige utbyggingen av de elektroniske medier på en beredskapsmessig forsvarlig måte kan komme hele landes befolkning til gode og gi den best mulige kapasitet?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg antar representanten sikter til de over 2 700 bakkebaserte hovedsendere og omformere som sørger for at NRK1 når ut til hele folket. Også NRK2 og TV2 formidles via slike bakkebaserte sendere, men har en lavere dekningsgrad. Siden NRK1-senderne når ut til hele befolkningen, er de viktige i en beredskapsmessig sammenheng.

Sommeren 2002 lyste Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet sammen ut konsesjon til å etablere et nytt bakkebasert sendernett for digital distribusjon av fjernsyn. En slik distribusjonsmåte gir bedre utnyttelse av frekvensressursene og legger derfor til rette for å distribuere flere fjernsynskanaler til hele landet. Digital distribusjon gjør det dessuten mulig å formidle andre tjenester enn tradisjonelt fjernsyn. Det kan tilføyes at ingen av de øvrige aktuelle distribusjonsformer for fjernsyn (f.eks. kabel eller satellitt) kan forventes å bli helt riksdekkende. Et digitalt bakkenett er følgelig eneste kjente teknologi som kan gi hele befolkningen tilgang til digitalt fjernsyn.

For å gå over til digital fjernsynsdistribusjon må nye sendere etableres. Et selskap eid av NRK og TV2, Norges Televisjon AS, var den eneste søkeren til bakkenettkonsesjonen. Fordi parallelle analoge og digitale sendinger er kostbart, stilte selskapet som forutsetning for å bygge det digitale nettet at NRK og TV2 kunne avvikle sine analoge sendinger innen en viss frist. Dersom de analoge sendingene avvikles, må seerne skifte over til en digital plattform. Jeg tror det er både ønskelig og uunngåelig å gjennomføre et slikt teknologiskifte i løpet av få år. Det er samtidig viktig at dette teknologiskiftet gjennomføres på en forsvarlig måte.

I St.meld. nr. 44 (2002-2003) beskrives det kommende teknologiskiftet. I meldingen skisserer jeg også visse kriterier som bør være oppfylt før de analoge sendingene kan avvikles. Meldingen er nå til behandling i Stortinget. For en nærmere redegjørelse for ovennevnte forhold, viser jeg til omtalen i meldingen.