Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:89 (1997-98)
Innlevert: 19.02.1998
Sendt: 19.02.1998
Besvart: 24.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Stortinget vedtok i desember 1997 at det skulle gis valutakompensasjon for utenlandsstudenter pga urimelige store valutatap. Dette var en ekstraordinær kompensasjon for å avhjelpe studentenes vanskelige situasjon høsten 1997. Studenter fra Polen og Ungarn har ikke fått den vedtatte valutakompensasjonen på tross av at også de betaler skolepenger i dollar.
Hvorfor gjelder ikke valutakompensasjonen alle studenter og hvilke kriterier la statsråden i tilfelle til grunn for tildeling?"

Begrunnelse

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Med henvisning til Stortingets vedtak i desember 1997 om at det skal gis en ekstraordinær kompensasjon for å avhjelpe studentenes situasjon høsten 1997, stilles det spørsmål om hvorfor valutakompensasjonen ikke gjelder for alle studenter og om hvilke kriterier som er lagt til grunn for kompensasjonen. Det vises særskilt til at studenter i Polen og Ungarn som betaler skolepenger i dollar, ikke har fått den vedtatte justeringen.

I brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 17. november 1997 gjorde jeg rede for den ordinære ordningen og kriteriene for valutajustering av studiestøtten til studenter i utlandet. Det framgår av brevet at det er bestemt i utdanningsstøtteforskriftene at botillegget blir fastsatt av Lånekassen for et halvt år om gangen for hvert enkelt land.

Kriteriene for å avgjøre hvilke studenter som skal få justert sine bevilgninger går tilbake til en ordning fra 1992-93. Da ble det, etter utredninger og kontakt med ANSA, fastsatt en justeringsmåte som både var teknisk enkel og som slår ut ved mindre bevegelser enn tidligere da justering først ble foretatt ved endringer på minst 10 % i studentenes disfavør. Etter ordningen fra 1992 blir botillegget for vårsemesteret justert dersom gjennomsnittskursen for månedene august/september er endret med mer enn +/-5 pst i forhold til kursene som er lagt til grunn for høsttildelingen. Det skjer ingen endring for høsten. Dette ble besluttet ut fra den betraktning at fordeler og ulemper ved kursutvikling vil utjevne seg over tid. I samsvar med forskriftene om utdanningsfinansiering er det i denne justeringsordningen ikke inntatt justering av gebyr- og tilleggsstipend.

Ved utgangen av september måned 1997 viste det seg at kursendringen i seks land var slik at justering skulle foretas, nemlig i Storbritannia, USA, Sveits, Japan, Hong Kong og Canada. For studenter i disse landene ble botillegget justert for våren 1998 med grunnlag i snittkursen for august og september måned 1997.

Ved Stortingets vedtak i desember 1997 om ekstraordinær justering ble det bevilget 28,1 mill kroner til formålet på post 70 og 8 mill kroner på post 71 under kap. 2410. Dermed kan i tillegg til oppholdskostnadene, også gebyr- og tilleggsstipend for studenter i disse landene bli justert opp til maksimalsatsene for høsten 1997. Departementet har antatt at det var Stortingets intensjon at stipendene også skulle justeres for våren 1998 og har gitt beskjed til Lånekassen om det.

Forholdet for studenter utenfor USA som betaler skolepenger i dollar, er verken i Lånekassens brev 1. august 1997 eller i Innst S nr 33 (1997-98) blitt brakt på bane. Justering for disse grupper er heller ikke forutsatt i de budsjettberegninger som ligger til grunn for Stortingets vedtak 19. desember 1997. Når spørsmålet nå er reist, vil jeg be Lånekassen om en vurdering av hvordan kursendringen har slått ut for disse gruppene, og om de budsjettmessige konsekvenser av en eventuell justering som foreslått av representanten Djupedal.