Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:252 (2003-2004)
Innlevert: 07.01.2004
Sendt: 07.01.2004
Besvart: 13.01.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Hva vil hun foreta seg for at Stortingets intensjoner om en betydelig enhet på Fagernes blir fulgt opp?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 12. juni 2003 med Innst. O. nr. 124 enerett for Norsk Tipping AS til å drifte gevinstautomater i Norge. Samtidig sa et betydelig flertall at "når det gjelder spillerelatert virksomhet på Fagernes, bør dette være en betydelig enhet med potensial for videre utvikling". Flertallet forutsetter at departementet gjennom Norsk Tipping AS legger til rette for dette.
Gjennom mediene er jeg nå kjent med at Norsk Tipping kun vil videreføre 12-15 arbeidsplasser av de 41 Norsk Lotteridrift i dag har på Fagernes.
Situasjonen for denne delen av Oppland - Valdresregionen er dramatisk med nedlegging av mange arbeidsplasser i ulike næringer. Ett av hovedargumentene for å i vareta og videreutvikle Norsk Lotteri sine driftsinvesteringer og kompetanse var nettopp også de positive regionalpolitiske virkninger dette ville ha.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Stortinget vedtok 17. juni 2003 lovendringer som blant annet innebærer at Norsk Tipping AS fra 1. januar 2006 har enerett til drift av utbetalingsautomater. Et flertall i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen har i forbindelse med lovvedtaket forutsatt at det opprettholdes aktivitet i Valdresregionen i tilknytning til drift av slike automater.

I forbindelse med oppfølging av Stortingets lovvedtak avholdt departementet 30. juli 2003 møte med blant annet Nord-Aurdal kommune og Valdres næringshage vedrørende etableringen av Norsk Tippings automatvirksomhet. Det ble her orientert om tidsplan for det videre arbeidet. Jeg er også kjent med at Norsk Tipping har hatt kontakt med representanter for Valdres næringshage gjennom møter og brev, blant annet gjennom brev fra Norsk Tipping til næringshagen 19. desember 2003 hvor spilleselskapets framtidige antall arbeidsplasser på Fagernes anslås til 20-25.

Departementet vil for øvrig komme tilbake til Stortinget med en nærmere redegjørelse for hvordan denne saken er fulgt opp i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, jf. familie-, kultur- og administrasjonskomiteens merknader om dette i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003-2004).