Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:131 (2004-2005)
Innlevert: 26.10.2004
Sendt: 27.10.2004
Besvart: 02.11.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Finnmark er det et betydelig misforhold mellom antall rein og beitegrunnlaget for disse. Konsekvensene er både nedbeiting, men også fare for utsulting og massedød av rein kommende vinter. Reduksjon av reintallet kan bedre situasjonen. Men i henhold til oppslag i Altaposten den 22. oktober 2004 drøftes også utvidelse av beiteområdene som ett alternativ.
Ser statsråden at en utvidet beiterett kan forsterke anførte problemer, ved at reintallet opprettholdes på et høyt nivå, og at naturskader oppstår på nye områder?

Begrunnelse

Aktuelle beiteområder vil være i nær tilslutning til boligområder. I Hammerfest har dette medført massive problemer i form av nedbeiting av vegetasjonen i byen, som er svært sårbar i dette arktiske området, og forurensning av grunnen med reinekskrementer. Bruken av bolignære områder til reinbeite skaper konflikter mellom fastboende og reindriften, og vil i en del tilfeller også komme i konflikt med annen næringsutøvelse, særlig landbruket. Tettbygde strøk og bysamfunn må etter undertegnedes vurdering ansees som uegnet for nomadisk reindrift.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Reindriftsstyret har for Vest-Finnmarks del fastsatt høyeste lovlige reintall til 64 300. Det er over statsbudsjettet avsatt midler til bonusordninger ved frivillig avvikling eller reduksjon av reinflokk. Dersom de iverksatte frivillige tiltak ikke gir tilstrekkelige resultater, blir det spørsmål om å ta i bruk andre virkemidler. På den bakgrunn har Landbruks- og matdepartementet bedt Reindriftsforvaltningen skissere en alternativ prosess med basis i reindriftslovens bestemmelser. Jeg viser til kopi av brev til Reindriftsforvaltningen datert 2. september 2004 som følger vedlagt. Det bør derfor ikke være tvil om min holdning når det gjelder reintallet. Dette må reduseres for å ivareta hensynet til naturgrunnlaget og dermed gjøre reindriften økologisk bærekraftig, og for å unngå dyrevernmessige tragedier.

Når det gjelder oppslag i Altaposten 22. oktober 2004, antar jeg at det siktes til det som framkommer i tilknytning til en eventuell oppheving av fredningen mot reinbeite i Alta.

I henhold til forskrift fastsatt av Landbruksdepartementet 29. januar 1985 er en rekke områder i Finnmark fredet mot reinbeite. Reindriftsstyret er nå i ferd med å foreta en gjennomgang av disse fredningene. Siktemålet er å komme med en tilråding overfor Landbruks- og matdepartementet med hensyn til fredningenes framtid. Reindriftsstyret har i den forbindelse innledet en dialog med Alta kommune. Det er Landbruks- og matdepartementet som har vedtakskompetanse, og vi vil få saken oversendt hit når den er ferdig forberedt. Jeg ser derfor ikke grunn til å komme nærmere inn på dette i denne omgang.

Vedlegg til svar:

Brev fra Landbruks- og matdepartementet til Reindriftsforvaltningen i Alta ved reindriftssjefen vedrørende Plan for å nå fastsatt høyeste reintall for Vest-Finnmark. Referanse: 200401608-/SIV. Datert 2. september 2004.