Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:147 (2004-2005)
Innlevert: 29.10.2004
Sendt: 01.11.2004
Besvart: 08.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Som omtalt i avisen Sør-Trøndelag 12. oktober 2004, ble det gjort endring i støyforskriftene 23. september 2004 slik at all støymåling skal skje med lukkede vinduer og ventiler. Saken gikk på høring sommeren 2003 til alle kommuner, men det kom bare tre høringsuttalelser. Grenseverdiforskriften for støy fra 1997 forutsatte tilstrekkelig ventilasjon når en foretok støyberegninger.
Mener statsråden at forutsetningen om "tilstrekkelig ventilasjon" er ivaretatt når man nå skal foreta støymåling med lukkede ventiler?

Begrunnelse

http://www.avisa-st.no/arkiv/article.jhtml?articleID=513752

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy ("grenseverdiforskriften") ble fastsatt i 1997, og stiller bl.a. minstekrav til innendørs støynivå i helårsboliger, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Fra og med 1. januar 2005 skal man ikke utsettes for beregnede støynivåer innendørs over 42 desibel i gjennomsnitt over døgnet Kravene gjelder støy fra bl.a. offentlige veier, jernbane, flytrafikk og konsesjonspliktig industri. Gjeldende fra 1. juli i år er grenseverdiforskriftens støybestemmelser videreført i et eget kapittel i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning ("forurensningsforskriften").

Forskriftskravene tar utgangspunkt i støyberegninger, ikke støymålinger. Det ble i ettertid avdekket en uklarhet i omtalen av hvordan støynivåene skulle beregnes. Uklarheten gjaldt om man ved beregningene skulle forutsette åpne eller lukkede lufteventiler. Det var derfor behov for en presisering av dette forholdet av hensyn til de tiltakspliktige anleggseierne.

Da forskriftsbestemmelsene i sin tid ble fastsatt, fantes det for en del av støykildene ikke beregningsmodeller som kunne håndtere en forutsetning om åpne lufteventiler. Man valgte derfor å definere ambisjonsnivået gjennom en tiltaksgrense som tok utgangspunkt i beregninger med ingen lufteventiler/lukkede lufteventiler. Det var imidlertid ikke meningen at man faktisk måtte lukke vinduer og lufteventiler for å oppnå et akseptabelt støynivå innendørs. Man tok høyde for dette gjennom bevisst å la tiltaksplikten utløses ved et støynivå som ligger 2-3 desibel lavere (strengere) enn ved beregninger med åpne ventiler.

Forskriften er justert pr. 23. september 2004, for å klargjøre dette forholdet. Det fremkommer nå klart av forskriftsbestemmelsene at grenseverdiene skal beregnes med lukkede vinduer og ventiler. Det er videre presisert at de påkrevde støyreduserende tiltakene skal dimensjoneres med tilfredsstillende ventilasjon, dvs. at tiltak for å oppnå støykravet må være tilpasset slik at det kan oppnås en tilfredsstillende ventilasjon av boligen.

Statens forurensningstilsyn sendte forslaget til slik forskriftsendring på høring, bl.a. til alle landets kommuner, med høringsfrist 10. juli 2003. Ifølge opplysninger fra Statens forurensningstilsyn kom det inn 17 høringsuttalelser i alt, inkludert 4 fra kommuner (Oslo, Sarpsborg, Drammen og Arendal).

Presiseringene som ble foretatt ved denne forskriftsendringen er helt klart i tråd med intensjonen da forskriften ble fastsatt, slik det fremkommer av forarbeidene og bakgrunnsdokumentasjonen i forskriftsarbeidet, og medfører ingen endringer i ambisjonsnivået. Dersom den forskriftsfestede tiltaksgrensen på 42 desibel nå skulle blitt omdefinert til å gjelde ved beregnede støynivåer med åpne ventiler, ville dette innebære et vesentlig høyere ambisjonsnivå og langt større tiltaksomfang enn det som lå til grunn for forskriftsfastsettelsen i 1997.

Samtidig har jeg besluttet at vi om kort tid skal evaluere disse forskriftsbestemmelsene for å vurdere en eventuell økning av ambisjonsnivået, innenfor rammen av en helhetlig virkemiddelbruk på støyfeltet.