Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:158 (2004-2005)
Innlevert: 04.11.2004
Sendt: 04.11.2004
Besvart: 12.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I pressemelding datert 3. november 2004 fra Miljøverndepartementet om utslippstillatelse til Snøhvit LNG står det "at Statoil innen 1. juli 2005 skal redegjøre nærmere for hvordan selskapet vil tilrettelegge energianlegget for fremtidig CO2-håndtering" og at Statoil skal bidra aktivt til teknologiutvikling på dette området. Sistnevnte gjør Statoil allerede i dag.
Hvilket nivå forventer statsråden på denne forskningen, og hvilke risikoer pålegges Statoil vedrørende CO2-håndtering?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I henhold til Sem-erklæringen har Regjeringen som mål å legge til rette for gasskraftverk med CO2-håndtering.

Statoil driver i dag utviklings- og forskningsarbeid på ulike områder innenfor dette feltet. Fra myndighetenes side ligger det også en forventning om dette, blant annet på bakgrunn av at det stilles offentlige midler til rådighet for slik forskning og utvikling. Sett hen til den teknologiske utviklingen på området og de kommende miljøkrav som derav genereres, vil det være av konkurransemessig betydning for selskapet å videreutvikle og intensivere dette arbeidet. I forhold til Snøhvit-prosjektet ligger det fra myndighetenes side en forventning om at Statoil konkret følger opp i forhold til det arbeidet Hammerfest El. verk gjør med å utvikle et gasskraftverk med CO2-håndtering. Statoil har selv i brev til Miljøverndepartementet 6. juli 2004 gitt uttrykk for at selskapet ser positivt på dette arbeidet, og at et samarbeid vil bli vurdert ved en eventuell utbygging av Snøhvit fase to.

Statoil må kunne forvente at det kan bli stilt et fremtidig krav om CO2-håndtering på Snøhvit når det foreligger tilgjengelig teknologi som gjør dette økonomisk lønnsomt. Tilsvarende krav ble stilt i utslipstillatelsene for gasskraftverkene på Kårstø, Kollsnes og Skogn. Statoil må derfor tilpasse anlegget slik at et krav om dette faktisk vil kunne gjennomføres på anlegget.