Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:214 (2004-2005)
Innlevert: 17.11.2004
Sendt: 17.11.2004
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 24.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Jeg har fått informasjon om at Avinor AS i forbindelse med selskapets omstillingsprosess har forelagt ansatte en avtaleformular der ansatte sier opp sin stilling under forutsetning av at uførepensjon innvilges. I avtalen inngår en forutsetning om endring av lønn- og stillingsplassering som skal falle bort dersom søknad om uførepensjon ikke innvilges og arbeidstakeren ikke fratrer sin stilling.
Kan statsråden avkrefte at denne formen for trygdesvindel finner sted i en offentlig bedrift?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og sosialministeren.

Avinor opplyser at slikt avtaleformular er brukt i ytterst få tilfeller. Felles for disse sakene har vært at de ansatte har vært langtidssykemeldte og at de har blitt hengende etter lønnsmessig. Det er Statens Pensjonskasse (SPK) som behandler søknader om uførepensjon og eventuelt innvilger disse i samsvar med gjeldende regelverk. For å få innvilget uforepensjon må det blant annet foreligge legeerklæring om årsak til og grad av uførhet. Lønnsøkning far pensjonering og merkostnader knyttet til uforepensjon, må dekkes av Avinor gjennom premieinnbetalingene til SPK.

Avtaleformularet er ikke en del av de virkemidlene Avinors ledelse har besluttet å bruke i forbindelse med den pågående omstillingen "Take-off 05". Avinor opplyser at bruken av formularet derfor er stoppet. Avinor arbeider med en gjennomgang av denne saken, og er blant annet i dialog med SPK. Selskapet opplyser at departementet vil bli holdt orientert om utviklingen.

Jeg legger til grunn at ovennevnte gjennomgang vil bringe på det rene om bruk av formularet knyttet til uføretrygd har vært i strid med gjeldende regelverk, og jeg vil følge nøye utviklingen i saken.