Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:249 (2004-2005)
Innlevert: 26.11.2004
Sendt: 29.11.2004
Besvart: 07.12.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Tilskuddet til helhetlig vannforvaltning ble lagt inn i rammetilskuddet i 2004. Situasjonen i Vannsjø er kritisk og arbeidet bør forseres slik at drikkevannskilden til 60 000 mennesker reddes. Det er ingen kriterier i utgiftsutjamninga som tar hensyn til en så ekstraordinær oppgave. Statens bidrag til denne viktige oppgaven er svært lite og fases etter hvert ut.
Mener miljøvernministeren at tilskuddsformen og volum ikke kan endres selv om sterke miljøhensyn nå krever raskere og større innsats?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Vannkvaliteten i Vansjø har over lengre tid gradvis blitt forverret. Jeg ba derfor Statens forurensningstilsyn (SFT) i sommer vurdere sitasjonen i Vansjø-Hobølvassdraget. Statusrapporten fra SFT konkluderer med at Vansjø er sterkt overbelastet av næringssalter, og at deler av Vansjø har fått en kraftig algeoppblomstring med innslag av giftige alger. Problemene er i stor grad knyttet til utslipp av avløpsvann og avrenning fra landbruket, og det er derfor viktig at tilførslene av næringssalter fra begge disse kildene reduseres kraftig.

Rapporten fra SFT viser at utslippene til vassdraget er redusert betydelig etter etableringen av Morsa-prosjektet i 1999. Som jeg tidligere har gitt utrykk for, er jeg imponert over det arbeidet kommunene og Morsa-prosjektet har gjort.

Gjennomføring av avløpstiltak i Vansjø-Hobølvassdraget har tidligere fått støtte fra Miljøverndepartementet under kap. 1441 post 65, Tilskudd til helhetlig vannforvaltning. Denne budsjettposten ble med Stortingets støtte overført til Kommunal- og regionaldepartementet og innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra 2004. Regjeringens hovedmål med innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet er å sikre kommunesektoren større handlefrihet. Rammefinansiering av kommunesektoren legger til rette for redusert statlig detaljstyring og styrker det lokale selvstyret.

Tilskuddet til helhetlig vannforvaltning blir gradvis innlemmet i rammetilskuddet over 5 år. For 2004 er det lagt 4/5 vekt på størrelsen til det øremerkede tilskuddet fra 2003, mens det er lagt 1/5 vekt på kriteriene i inntektssystemet. Etter 5 år er overgangsordningen gjennomført og tilskuddet vil i sin helhet være fordelt etter kriteriene i inntektssystemet. Morsa-kommunene vil etter at overgangsordningen er gjennomført i 2008 ikke lenger motta økt rammetilskudd. Det opprinnelige øremerkede tilskuddet vil i sin helhet da bli liggende i rammetilskuddet til alle landets kommuner, og bli fordelt etter kriteriene i inntektssystemet.

Morsa-prosjektet henvendte seg til kommunalministeren tidligere i høst med forespørsel om å få forskuttert gjenstående tilskudd i 2005 og 2006. Kommunal- og regionaldepartementet imøtekom Morsa-prosjektet på dette, og har tilbudt seg å forskuttere rammetilskudd for 2005 og 2006 allerede i 2004. Kommunal- og regionaldepartementet har bedt de aktuelle deltakerkommunene melde tilbake om dette er ønskelig og venter nå på en samlet tilbakemelding fra deltakerkommunene.

På bakgrunn av den alvorlige situasjonen SFT beskriver i sin statusrapport for Vansjø, har jeg besluttet at arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vassdraget skal prioriteres. Blant annet har SFT etablert et nærmere samarbeid med Morsa-prosjektet, for på den måten å styrke arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vassdraget. I tillegg har Regjeringa i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke kap. 1441 post 39, Oppryddingstiltak, med 14 mill. kr. Noen av disse midlene vil jeg stille til disposisjon for gjennomføring av ekstraordinære tiltak i Vansjø. Den konkrete fordelingen av midler over posten vil bli klar når vi har oversikt over de prosjektene som kvalifiserer for støtte. Også på landbrukssiden prioriteres Vansjø-Hobølvassdraget høyt. Fra 2005 vil ansvaret for store deler av miljøarbeidet i landbruket være overført til fylkene gjennom regionale miljøprogram. For Østfold og Oslo/Akershus betyr dette at det fra 2005 settes av til sammen 71,8 mill. kr til dette formålet.

Det primære tiltaket for å bedre vannkvaliteten i Vansjø vil fremdeles være å redusere avrenningen fra landbruket og bedre avløpsrensing. Som jeg tidligere har lagt vekt på, er opprydding på avløpssektoren et kommunalt ansvar og prinsippet om at forurenser skal betale gjelder.

Som miljøvernminister har jeg et særlig fokus på tilstanden i Vansjø. Behovet for ytterligere midler til gjennomføring av tiltak i Vansjø-Hobølvassdraget må derfor i årene fremover vurderes på bakgrunn av utviklingen i tilstanden i vassdraget.