Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:408 (2004-2005)
Innlevert: 20.01.2005
Sendt: 20.01.2005
Besvart: 26.01.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Skifte Eiendom har innleid konsulenter for å lage et prosjekt for etterbruk av Lahaugmoen som skal selges. Disse konsulentene har kommet opp med et prosjekt om et senter for beredskap, sikkerhet og redning. Skifte Eiendom har også nylig kjøpt festetomter fra 1893 på Lahaugmoen for å kunne selge hele området under ett.
Er dette kjøpet av fest tomter og ideen om en slik etterbruk noe som er politisk styrt, eller er dette skifte Eiendoms egen idé?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarets eiendom på Lahaugmoen ble utrangert og overført Forsvarsbyggs avhendingsprosjekt Skifte Eiendom den 1. januar 2003 for avhending.

Lahaugmoen er av betydelig størrelse og kommersiell verdi. Infrastruktur og beliggenhet gjør eiendommen attraktiv, men også krevende å utvikle. I salgsforberedelsen har det vært en spesiell utfordring å synliggjøre reelle muligheter for ny bruk innenfor de rammer infrastruktur og kommunal veiledning setter.

Administrerende direktør i Forsvarsbygg har i brev av 21. januar 2005 opplyst at Skifte Eiendom i denne sammenheng har engasjert et arkitektfirma for å lage mulighetsstudier basert på uttalte interesser fra aktører i markedet. Hensikten er å legge til rette for gode salgsprosesser med positivt resultat. Slike mulighetsstudier og synliggjøring av utviklingspotensial er en del av tilretteleggingen av salget av de enkelte eiendommer. Forsvarsbygg understreker imidlertid at dette ikke legger noen føringer på hvilken etterbruk eiendommene skal ha.

Studiene knyttet til beredskap, sikkerhet og redning er en klargjøring av hvor egnet eiendommen er til slike formål. Studiene er utarbeidet for å respondere på utvist interesse fra aktuelle aktører som har ønsket å leie området til blant annet helikoptertrafikk.

Det kan fortsatt ta noe tid før et endelig salg er gjennomført. For å hindre forfall av eiendommen, har Skifte Eiendom inngått enkelte korttidsavtaler om leie på Lahaugmoen. Det er også inngått avtaler om leie for noe lengre tid med Oslo kommune, Brann- og redningsetaten. Leiren er dermed i delvis bruk inntil salg er gjennomført.

Eiendomsforholdene ved eiendommen er komplekse. Etter en periode på flere år med forsøk på klargjøring av forhold og vilkår knyttet til en parsell av leirområdet beliggende på festet grunn, opplyser Forsvarsbygg at det har lykkes Skifte Eiendom å komme til enighet med eier av denne tomten om overtagelse til en kostnad som uten risiko kan dekkes ved videresalg. Dette er en del av klargjøringen for salg som Forsvarsbygg/Skifte Eiendom står for. Eiendommen fremstår nå som samlet og håndterbar for kjøper. Innløsning av festetomten og konseptutvikling har ingen direkte sammenheng.

Salget av Lahaugmoen følger reglene for avhending av eiendom. Lahaugmoen er nå under statlig avklaring for å finne ut om andre statlige myndigheter har et ønske om å overta eiendommen. Samme avklaring vil i henhold til nye prosedyrer bli gjort mot kommunen og fylket. Når disse avklaringene er gjennomført, vil eiendommen eventuelt bli lagt ut for salg i et åpent marked. Salget vil i så tilfelle skje uten føringer på bakgrunn av utarbeidede mulighetsstudier. Forsvarsbygg forventer at salget gjennomføres i løpet av 2005.

Som det fremgår av ovenstående er prosessen knyttet til avhendingen av Lahaugmoen iverksatt av Skifte Eiendom i den hensikt å skape et best mulig resultat for staten.