Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:411 (2004-2005)
Innlevert: 20.01.2005
Sendt: 21.01.2005
Besvart: 31.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Mange pasienter med sykdommen Myalgisk encefalopati føler de må gjennom en tvungen utmattende og psykiatrisk undersøkelse fordi sykdommen er lite kjent. Pasientene får ofte beskjed om å bruke medikamenter som ikke egner seg og som kan ha store og varige bivirkninger.
Vil statsråden ta et initiativ for å styrke informasjonen om denne og andre vanskelig definerbare sykdommer?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Myalgisk encefalopati er en av mange betegnelser som brukes om et sykdomsbilde som domineres av unormal tretthet og utmattelse. Tretthetsfølelse er et vanlig symptom i befolkningen, og kan ha mange forskjellige årsaker. I en norsk befolkningsundersøkelse rapporterte 11,4 pst. av de spurte at de var plaget av kronisk tretthet.

Det dreier seg om en rekke forskjellige tilstander som har det til felles at pasientene har langvarige plager med bl.a. utmattelse ved lettere fysiske anstrengelser, muskelsvakhet og ofte søvnighet. Sykdommen har til dels vært beskrevet og forstått ut fra psykiatrisk tankegang, og har da vært kalt nevrasteni. Betegnelsene myalgisk encefalopati og kronisk postviralt tretthetssyndrom bygger på en somatisk forståelse. I det internasjonale diagnoskodesystemet ICD-10 har nevrasteni et kodenummer i kapitlet for nevroser (F48.0). Denne diagnosen forutsetter at kroppslige årsaker til symptomene er utelukket. Dersom det er objektive holdepunkter for organisk sykdom i nervesystemet, eller om sykdommen opptrer i kjølvannet av en virussykdom, bruker man den somatiske diagnosen kronisk postviralt tretthetssyndrom (G93.3).

Utredning og behandling av pasienter med denne tilstanden vil være avhengig av en individuell vurdering av den enkelte pasient. I spesialisthelsetjenesten finnes tilbudet hovedsakelig innenfor spesialitetene psykiatri og nevrologi.

Sosial- og helsedirektoratet har, som departementets faglig rådgivende organ, nylig bedt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om å foreta en gjennomgang av den tilgjengelige dokumentasjon om myalgisk encefalopati. Når resultatet foreligger, vil det bli lagt til grunn for direktoratets faglige råd til helsetjenesten for å sikre et optimalt kunnskapsbasert tilbud til pasientene.

Det utrednings- og behandlingsmessige tilbudet til denne pasientgruppen og andre pasientgrupper med sammensatte lidelser krever en betydelig grad av tverrfaglighet for at den enkelte pasient skal få et optimalt tilbud. Sentrale helsemyndigheter har gjennom bl.a. forskrift om individuell plan og forskrift om habilitering og rehabilitering satt fokus på behovet for tverrfaglige tilbud til pasienter med sammensatte lidelser.