Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:881 (2004-2005)
Innlevert: 13.06.2005
Sendt: 14.06.2005
Besvart: 24.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Infantil autisme er en psykisk sykdom som krever særskilt behandling innenfor spesialisthelsetjenesten. TIPO-modellen er en behandlingsmetode som gir svært gode resultater og som noen steder blir dekket over kommunale budsjetter. Jeg viser til spørsmål nr. 10 i spørretimen 3. mars 2004 og viser til at det fortsatt ikke er avklart om alle helseforetak gir behandling etter TIPO-modellen innenfor spesialisthelsetjenesten.
Vil statsråden ta initiativ for å sikre at alle barn får slikt tilbud uavhengig av bostedsregion?

Begrunnelse

I svaret på spørsmål nr. 10 i Stortingets spørretime 3. mars 2004 ble det pekt på igangsatt evaluering av Autismenettverket. Videre ble det opplyst at dept. har bedt Sosial- og Helsedirektoratet vurdere TIPO Norges opplegg for høyintensiv tidligintervensjon for barn med autisme i forhold til spesialisthelsetjenesten. En del kommuner betaler for behandling på egne kommunale budsjetter, men slett ikke alle kan/vil påta seg oppgaven og utgiftene for behandling som bør inngå i et spesialisthelsetilbud. Fortsatt kan foreldre til barn med autisme derfor oppleve at barnet blir kasteball mellom helseforetak og kommune. Det innebærer også betydelig grad av forskjellsbehandling av barn der bosted og tilhørighet til helseregion blir avgjørende for behandlingstilbudets innhold. Jeg håper derfor at statsråden gjennom kan ta et initiativ for å få på plass en lik, felles og positiv holdning til at TIPO-behandling inkluderes i tilbud om spesialisthelsetjenester fra helseforetakene.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spesialisthelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen har ansvar for å yte nødvendig helsehjelp til befolkningen. Dette gjelder også for kronisk syke og funksjonshemmede barn. Barn og unge med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne trenger et bredt, planlagt og langsiktig habiliteringstilbud. Det forutsettes at disse barna får dekket sine behov innenfor det ordinære hjelpeapparatet. Et godt habiliteringsresultat for barn og unge er et gjensidig ansvar for kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også for barn med autisme. Disse barna vil også ha behov for spesialpedagogiske tiltak som er hjemlet i opplæringsloven.

Det er viktig at tiltak settes inn tidlig og innrettes mot hele utviklingsperioden til barn og unge, og at ulike tjenester planlegges i sammenheng, og at tiltak koordineres.

Sosial- og helsedirektoratet har i sin vurdering påpekt at tidligintervensjonsmetoden som TIPO Norge bruker, bygger på en vel anerkjent og internasjonalt faglig dokumentert metode, ofte betegnet som Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI). EIBI er utarbeidet i USA på 1970-80 og videreutviklet i Norge ved Psykologisk institutt i Oslo. Direktoratet har vist til at behandlingsprogrammet EIBI er kjent innenfor habiliteringstjenesten, og tatt i bruk av en rekke habiliteringstjenester i Norge, som en del av spesialisthelsetjenestetilbudet. Behandlingsopplegget kan også være en del av behandlingen som tilbys innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.

Nasjonalt kompetansenettverk for Autisme skal bl.a. bidra til et egnet tjenestetilbud for mennesker med autisme som har behov for spesielt kompetansekrevende tjenestetilbud. Det er etablert et eget fagmiljø, en knutepunktfunksjon, på området tidlig identifisering og tiltak for spedbarn og små barn, i samarbeid med barnehabiliteringstjenesten i Helse Nord-Trøndelag HF.

Det er opptil barnets lege, eventuelt relevant sykehusavdeling eller barnehabiliteringstjeneste, og opplæringsetaten, å vurdere hvilke tjenester som skal ytes til det enkelte barn. I denne sammenheng må det vurderes om barnet skal gis behandling etter en tidlig intervensjonsmetode, og om tilbudet eventuelt skal gis innenfor det ordinære hjelpeapparat, eller om kommunen eller det regionale helseforetaket skal kjøpe tjenester fra TIPO Norge.

Ved at det er etablert et særskilt kompetansenettverk for autisme, og at det finnes barnehabiliteringstjenester i alle fylker, ligger det til rette for at det enkelte barn får en relevant faglig vurdering som må ligge til grunn for det tjenestetilbudet som skal gis.