Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:188 (2005-2006)
Innlevert: 29.11.2005
Sendt: 29.11.2005
Besvart: 02.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Er det aktuelt å vurdere innstramminger i varige eller tidsbegrensede uføreytelser før det nedsatte uførepensjonsutvalget har konkludert, i ytelser til funksjonshemmede og deres familier (kap. 2661), i rusmiddeltiltak eller tilskudd til frivillig arbeid (kap. 0621), eller i ytelser til barnefamilier på områder som arbeids- og sosialministeren ikke har konstitusjonelt ansvar for, som f.eks. barnetrygd og kontantstøtte?

Begrunnelse

Jeg viser til arbeids- og sosialministerens uttalelser i Dagens Næringsliv 25. november hvor det heter at "velferdsordninger kan stå for fall", og "jeg leter etter ordninger som staten dekker i dag, men som folk heretter må belage seg på å dekke selv".
Ifølge intervjuet skal utbetalinger til de sykdomsrelaterte korttidsytelsene og dagpenger unntas fra gjennomgangen av velferdsordningene. Det er vel også rimelig at alderspensjon og statens bidrag til AFP er uaktuelt å vurdere i denne sammenheng.
Jeg har forståelse for at arbeids- og sosialministeren ikke kan presentere detaljerte konklusjoner på en varslet gjennomgang allerede nå, men vil be statsråden kommentere selve mandatet for denne gjennomgangen, jf. det konkrete spørsmålet som er stilt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere ulike sider ved uførepensjonsordningen og komme med forslag om hvordan uførepensjonsordningen skal utformes i lys av den fremtidige pensjonsreformen. Utvalget skal legge fram sin utredning innen 1. november 2006.

Regjeringen planlegger høsten 2006 å legge fram for Stortinget en stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. I denne meldingen vil vi gjennomgå alle relevante stønadsordninger, virkemidler og tjenester for å se hvordan de fungerer i sammenheng og hvordan de bedre kan innrettes for å nå målet om et arbeidsliv med plass til alle.

På det nåværende tidspunkt kan jeg ikke si om Regjeringen vil foreslå endringer som følge av det pågående utvalgs- og meldingsarbeid. For øvrig foretar departementet løpende vurderinger og evalueringer av gjeldende stønadsordninger og foreslår endringer når det er hensiktsmessig og nødvendig.