Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:612 (2005-2006)
Innlevert: 15.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 23.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Venstre er opptatt av å ivareta en rettferdig konkurranse i mobilmarkedet og gjennom dette sikre lavere priser til forbrukere. Denne aktuelle saken har nå ligget til behandling i snart 4 måneder i departementet.
Støtter statsråden tiltak som medfører en friere og mer effektiv konkurranse i mobiltelefonimarkedet og samtidig lavere priser til forbrukerne, og når kan man forvente at et eventuelt vedtak blir fattet av statsråden i denne konkrete saken?

Begrunnelse

Post- og teletilsynets markedsanalyser har vist at det ikke finnes mulighet for andre aktører å tilby konkurrerende produkter i deler av mobilmarkedet. Den 19. september 2005 fattet Post- og teletilsynet vedtak om å pålegge en rekke aktører i mobilmarkedet særskilte forpliktelser med hensikt om å styrke konkurransen i markedet. Jeg viser til "Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 16)".
Vedtaket er påklaget av aktørene som er omfattet av pålegg. Saken ligger derfor til behandling i samferdselsdepartementet. Aftenposten har beregnet at nåværende situasjon påfører forbrukere årlige merkostnader på om lag 420 mill. kr. Dette er store og unødvendige belastninger på forbrukerne.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg stiller meg bak ekomlovens formålsbestemmelse som legger vekt på å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester. Når det gjelder departementets behandling av klager på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 (mobilterminering) som synes å være grunnlag for representanten Tendens spørsmål, kan det være verdt å merke seg at Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 er vedtak i de første av i alt 18 ulike markeder som skal vurderes etter den nye ekomreguleringen. Markedsvedtakene har i utkasts form vært gjenstand for nasjonale, så vel som EØS-høringer. Dette har ført til at klagesakene både er svært veldokumenterte og omfattende. Siden dette er de første klagesakene under den nye reguleringen, stiller klagene i marked 16 ekstra utfordringer til departementet i form av nye prosedyrer for klagebehandling.

Samferdselsdepartementet fikk vedtaket, klagene og innstillingen i marked 16 fra Post- og teletilsynet 1. desember 2005. Post- og teletilsynets vedtak har ført til to klagesaker; en fra Telenor og en fra NetCom. Telenor oversendte sine merknader vedrørende innstillingen til departementet 15. desember 2005. NetCom oversendte sine merknader vedrørende innstillingen 2. januar 2006. Departementet har således vært i besittelse av alle saksdokumentene siden 2. januar 2006. De to klagesakene i marked 16 må samordnes og vedtakene fattes samtidig. De økonomiske og juridiske realitetene i sakene er imidlertid ikke parallelle og må behandles separat (dvs. fordrer to ulike subsumsjoner). Dette kompliserer saksbildet og resulterer i behov for lengre saksbehandlingstid enn ved behandlingen av en enkel klagesak.

Klagesakene gjelder først og fremst de priser som tilbyderne av mobiltjenester betaler til hverandre for å avslutte samtalene i hverandres nett. Avgjørelsene i klagesakene vil derfor ha stor betydning for de økonomiske vilkårene tilbyderne imellom. Det er viktig at departementet gjennomarbeider klagesakene grundig slik at det kan fattes gode og riktige klagevedtak, og at klagesakene avgjøres så snart som mulig. Jeg er svært opptatt av både å ta hensyn til kravet om grundig saksbehandling og til det tidsmessige aspektet. På denne bakgrunn kan jeg opplyse at departementet tar sikte på at begge klagesakene vil være ferdigbehandlet og klare for utsendelse før påske.