Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:648 (2005-2006)
Innlevert: 20.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Antidoping Norge har søkt myndighetene ved Helse- og omsorgsdepartementet om støtte til å kunne utvide sitt arbeid til å omfatte også miljøer utenfor den organiserte idretten. Søknaden er særlig rettet mot bekjempelse av doping i ungdomsmiljøer.
Hva er status for søknadsbehandlingen, og hvordan ser statsråden på at Antidoping Norge kan få utvidet sitt engasjement på dette viktige arbeidsfeltet?

Begrunnelse

Den forrige regjeringen hadde innledet en dialog med Antidoping Norge for å kunne øke innsatsen mot bruken av dopingmidler i samfunnet. Statistikk viser at det beslaglegges betydelige kvanta dopingmidler som vi antar er beregnet på det norske markedet. Mye tyder derfor på at bruk av doping er mer utbredt enn tidligere antatt. Det er dokumentert at dopingmidler har klare negative helseeffekter både fysisk og psykisk. For unge mennesker kan dette få særlig alvorlige konsekvenser. Innenfor den organiserte idretten er antidopingarbeidet prioritert og satt i system. Antidoping Norge har imidlertid pekt på viktigheten av å kunne utvide arbeidet til å omfatte miljøer utenfor den organiserte idrettet for å høyne kunnskapsnivået om farene og dermed bidra til å bekjempe bruken av doping.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Søknadsbehandlingen har tatt tid, men dette skyldes at søknaden har aktualisert noen prinsipielle sider vedrørende doping som samfunnsproblem. Jeg vil nedenfor redegjøre kort for disse. Stiftelsen Antidoping Norge vil innen kort tid få svar på søknaden.

Kunnskapsbehov

Fagfolk på feltet har påpekt at kunnskap om utbredelsen av problemet i ungdomsmiljøer (og i befolkningen for øvrig) mangler. En rapport utarbeidet av fagmiljøet ved Hormonlaboratoriet ved Aker universitetssykehus HF understreker følgende:

Når det gjelder omfanget av dopingmisbruk i samfunnet er eksisterende undersøkelser beheftet med usikkerhet. Framtidige omfangsundersøkelser bør derfor bygge på betydelig kjennskap til doping og kunnskap om aktuelle miljøer slik at det blir enklere å identifisere positive og falske svar i undersøkelsen. Gode omfangsundersøkelser vil samtidig gjøre det enklere å identifisere ulike miljøer hvor dopingmisbruk er særlig utbredt, og få økt kunnskap om hvilke sosiodemografiske faktorer som gjør seg gjeldende.

Vi har altså ikke kunnskap om hvor stort problemet er i dag. For å iverksette forebyggingstiltak rettet mot bruk av dopingmidler er det viktig for meg som helse- og omsorgsminister at disse er faglig godt underbygget. Som representanten er kjent med har den tverrdepartementale gruppen opprettet for koordinering av departementenes innsats på området utarbeidet et opplegg for en omfangsundersøkelse som skal iverksettes i 2006. Dette fordi vi ikke kjenner antall som bruker, risikofaktorer for bruk, rekrutteringsmekanismer osv. Alt dette er viktig kunnskap for å iverksette effektive forebyggingstiltak. Erfaringen Antidoping Norge og Dopingtelefonen på Aker universitetssykehus og andre faginstanser besitter er selvsagt viktige for å videreutvikle fagfeltet.

Sammenheng med bruk av rusmidler

Undersøkelser har vist en sammenheng mellom bruk av dopingmidler og bruk av rusmidler. Dette er viktig for planlegging av forebyggingstiltakene. ADNs forebyggingstiltak må ses i sammenheng med andre forebyggingstiltak rettet mot ungdom, og da særlig rusmiddelforebygging. Departementet er derfor opptatt av at det inngås et tettere samarbeid mellom Antidoping Norge, Dopingtelefonen og Sosial- og helsedirektoratet som er helsemyndighetenes faglige rådgiver og iverksetter av tiltak på forebyggingsfeltet, herunder rusmiddelforebygging.

Dopingtelefonen

Dopingtelefonen ble opprettet i 2003 som Helse- og omsorgsdepartementets tiltak på området. Dopingtelefonen ved Hormonlaboratoriet ved Aker universitetssykehus HF skal drive informasjonsarbeid, forskning og forebygging på området doping som samfunnsproblem. Det har vist seg at det er behov for en rolleavklaring mellom Dopingtelefonens virksomhet og Antidoping Norges initiativ innenfor forebygging i ungdomsmiljøer. Antidoping Norges initiativ er verdifullt, men det er nødvendig med en rolleavklaring mellom hva som skal være det offentliges ansvar på den ene siden og hva andre aktører skal bidra med på feltet.