Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:795 (2005-2006)
Innlevert: 24.04.2006
Sendt: 24.04.2006
Besvart: 05.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hordaland fylke har mange bilferjesamband med stor trafikk som en del av et offentlig vegnett. Noen av disse har gammelt materiell. I forbindelse med at ny operatør snart overtar driften av sambandet Halhjem-Sandvikvåg vil eksisterende operatør få frigjort moderne ferjer med stor kapasitet og god passasjerbekvemmelighet.
Vil statsråden ta initiativ for å forsikre seg om at denne frigjorte ferjekapasiteten vil bli tatt i bruk for å forbedre tilbudet på andre ferjesamband når disposisjonsplan for bilferjer for 2007 utarbeides?

Begrunnelse

Disposisjonsplan for ferjer for 2007 er etter det jeg forstår under utarbeidelse i Vegdirektoratet. I forbindelse med endret operatøransvar på det sterkt trafikkerte sambandet Halhjem-Sandvikvåg i Hordaland vil nåværende operatør HSD få frigjort det ferjemateriellet som selskap i dag bruker på denne strekningen. Samtidig har en rekke av andre viktige ferjesamband som samme selskap trafikkerer andre steder i Hordaland behov for betydelig oppgradering når det gjelder kapasitet på ferjene, fart og ikke minst bekvemmelighet for passasjerene. Det er naturlig å se på en slik oppgradering i forbindelse med den disponeringsplan for ferjer som statlig myndighet ved Vegdirektoratet nå har i arbeid for 2007.
Det må imidlertid tilleggsavtale til dersom en operatør ved frigjøring av ferjemateriell fra et samband skal kunne bruke dette på andre samband som samme operatør har kontrakt/anbud på. Alternativ til slike kontrakts-/anbudsjusteringer kan være at ferjemateriell blir solgt eller brukt annetsteds, og at ferjesamband med behov for oppgradering må fortsette med utilfredsstillende kapasitet og kvalitet. Jeg håper derfor statsråden vil sørge for at best tilgjengelig ferjemateriell blir brukt på en best mulig måte for trafikantene i de mange viktige ferjesambandene i Hordaland i kommende driftsår 2007.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som en konsekvens av gjennomført konkurranse i riksvegferjedriften vil i alt ti ferjer bli fristilt fra hovedavtalen som har regulert forholdet mellom Statens vegvesen og ferjeselskapene. Fire av disse ferjene trafikkerer i dag sambandet Halhjem-Sandvikvåg.

For sambandene som ennå ikke er konkurranseutsatt, utarbeider Statens vegvesen et forslag til disponeringsplan. Denne planen danner grunnlaget for de årlige forhandlingene mellom Statens vegvesen og ferjeselskapene. Den endelige ferjedisponeringen vil først være klar når forhandlingene er avsluttet.

I forslag til disponeringsplan for 2007 vil Statens vegvesen innenfor tildelt budsjettramme forsøke å finne de beste materielløsningene for riksvegferjesambandene. Fristilte ferjer, herunder de nevnte fire ferjene i sambandet Halhjem-Sandvikvåg, vil bli benyttet i tråd med dette.