Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:817 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 08.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Europarådets torturkommisjon (CPT) har i sin rapport av 10. mars 2006 kommet med flere anmerkninger til forholdene ved Trandum interneringsleir, inkludert konkrete tilrådninger for utbedringer. Anmerkningene gjelder så vel personellmessige forhold som selve lokalitetene. Kritikk framkommer også fra ansatte, Sivilombudsmannen og Advokatforeningen, der manglende forskrifter ved bruk av tvang er et element i kritikken.
Hvordan vil statsråden sikre at kritikkverdige forhold rettes opp?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er riktig at Europarådets torturkommisjon (CPT) i sin rapport kom med enkelte anbefalinger (recommendations) og at de hadde enkelte kommentarer (comments), i tillegg til at de har bedt om utfyllende informasjon (request for information) om enkelte rutiner, instrukser og praksis ved Trandum. Europarådet har bedt om svar innen seks måneder.

Jeg kan bekrefte at jeg også har mottatt henvendelser fra Advokatforeningen i sakens anledning, samt at jeg er orientert om Sivilombudsmannens forespørsel til Politiets utlendingsenhet hvor denne ber om en redegjørelse for regelverket. Jeg er også orientert om at et tydeligere regelverk etterlyses fra ansatte.

En fellesnevner for CPTs rapport og de øvrige henvendelsene er, som påpekt, at det savnes et tydelig og samlet regelverk for utlendingsinternatet, særlig når det gjelder politiets maktbruk.

Innsettingsgrunnlaget og driften av utlendingsinternatet er i dag regulert av en rekke lover, bl.a. utlendingsloven og politiloven, i tillegg til at det er utarbeidet interne instrukser.

Jeg er imidlertid enig i at det er ønskelig med et samlet og mer tydelig regelverk for utlendingsinternatet. I samarbeid med arbeids- og inkluderingsministeren satte jeg derfor ned en egen arbeidsgruppe ultimo 2005 for å utarbeide en egen forskrift for driften. Eventuelle behov for lovendringer vurderes også i denne sammenheng. Arbeidsgruppen, som ledes av Justisdepartementet, er bredt sammensatt, med deltakelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet.

I arbeidet med nytt regelverk skal alle anbefalinger og kommentarer fra CPT vurderes nøye, og jeg kan forsikre om at de vil bli søkt ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det samme gjelder øvrige innspill som er kommet i sakens anledning. Arbeidet med nytt regelverk er høyt prioritert, og vil bli sendt på høring til aktuelle instanser og organisasjoner om kort tid.