Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:880 (2005-2006)
Innlevert: 12.05.2006
Sendt: 12.05.2006
Besvart: 19.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Trygdeetaten har de siste årene intensivert arbeidet for å forebygge og avdekke trygdemisbruk. Dette har medført at antallet anmeldelser til politiet er nær tredoblet de siste fem årene. Økningen i antallet anmeldelser kan oppleves som utfordrende for politiet. Samtidig er det viktig at saker av denne type prioriteres etterforsknings- og påtalemessig. Trygdeetaten melder imidlertid om at politiet henlegger mange saker som gjelder trygdemisbruk.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre en bedre oppfølging av disse sakene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er riktig, som representanten Syversen opplyser, at antallet anmeldelser for trygdebedragerier nesten er tredoblet de siste fem årene. Fra 2004 til 2005 økte antallet slike anmeldelser med ca. 20 pst. I 2005 mottok politiet 1 072 anmeldelser for trygdebedragerier, ca. 180 saker ble henlagt på bevisets stilling, 18 saker ble henlagt med prosessøkonomisk påtaleunnlatelse og 3 saker ble henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

Politidirektoratet opplyser at økningen i antall anmeldelser i all hovedsak har sammenheng med Rikstrygdeverkets økede innsats for å avdekke og forebygge trygdemisbruk. Det er ikke til å legge skjul på at økningen i denne sakstype er en kapasitetsmessig utfordring for både trygdeetaten og politiet.

Rikstrygdeverket har etablert en sentral trygdemisbruksseksjon og seks regionale trygdemisbruksteam. For å styrke samarbeidet med trygdeetaten har flere politidistrikter etablert et godt samarbeid med de enkelte trygdemisbruksteam. Dette har ført til en gjensidig kompetanseheving i begge etater og domfellelse i flere store trygdebedragerisaker.

Politidirektoratet opplyser videre at en også på sentralt, overordnet nivå har drøftet tiltak for å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom etatene. Et slik tiltak vil være regelmessige samarbeidsmøter mellom politidirektøren og trygdedirektøren. hvor også Riksadvokaten vil bli invitert. Et annet tiltak som vurderes er hospitantordninger for ansatte fra Rikstrygdeverket hos politiet.

Som alle andre etater må politiet prioritere innenfor de ressursrammer en til enhver tid har til disposisjon. Jeg ser viktigheten av at denne typen saker prioriteres, og behovet for økt fokus innen saksfeltet vil bli vurdert i den løpende styringsdialogen med Politidirektoratet og Riksadvokaten.