Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:898 (2005-2006)
Innlevert: 16.05.2006
Sendt: 18.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I brev fra fylkesmannen i Møre og Romsdal av 7. desember 2005 til Midtre Gauldal kommune fremkommer det at fylkesmannen omgjør vedtak i sak nr. 86/05 og således avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette må anses å være på tvers av Regjeringens uttalte prinsipper om å ivareta lokaldemokratiet, tillate aktivitet i vernede områder når de ikke går utover vernegrunnlaget og å legge til rette for turisme i vernede områder.
Hva vil statsråden foreta seg for å imøtekomme lokaldemokratiet?

Begrunnelse

I møte den 13. juni 2005 har utvalg for landbruk, næring og teknikk i Midtre Gauldal kommune innvilget dispensasjonssøknaden fra tiltakshaver Svend Morset om oppsetting av hytte på gnr. 230, bnr. 2. Vedtaket resulterte i klage fra fylkesmannen, men utvalget opprettholdt i sitt møte den 29. august sitt vedtak. Fylkesmannen i Møre og Romsdal fikk så saken. Fylkesmannen viser i sitt brev av 7. desember 2005 til at det finnes argumenter for å innvilge dispensasjonen og argumenter mot å innvilge dispensasjonen. Når fylkesmannen konkluderer, er det altså på objektivt grunnlag. Det omsøkte tiltaket er en utleiehytte for fiskere og således et potensielt inntektsgrunnlag for grunneieren. Det ligger en rekke slike hytter ved det vernede vassdraget Gaula, også innenfor 100 meter fra elvebredden. Fylkesmannen viser i sitt brev til at det er liten ferdsel i området utover det som følger av laksefisket som grunneieren administrerer. Videre at tiltaket ikke vil forringe verneverdier, allmenn ferdsel eller annen aktivitet.
Allikevel nekter fylkesmannen å innvilge dispensasjon. Dette uten å ha vært på befaring. Hadde fylkesmannen gjennomført befaring, ville det kunne blitt brakt på det rene at det området tiltaket ligger på er gjort mer tilgjengelig for allmennheten på grunn av tiltaket og at trafikksikkerheten på stedet er betraktelig forbedret.
Det er grunn til å peke på at Gaula som vernet vassdrag i nasjonal sammenheng er meget spesiell. Få, om noen, andre vernede elver renner så til de grader i bebygget og utviklet område som Gaula. Det er ikke snakk om urørt natur som rammes av dette og de øvrige tiltak langs Gaulas bredd. Det er også grunn til å peke på at lakseturisme langs store deler av vassdraget er et viktig inntektsgrunnlag hvor utleie av fiskeretter og utleie av overnatting henger nært sammen. Langs Gaulas bredd har man opp gjennom årene sett mange midlertidige og dårlige miljømessige løsninger på overnatting. Tiltaket som her er omtalt er med på å utbedre denne situasjonen.
Avslaget kan ikke ankes til statsråden.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spørsmålet gjelder en konkret sak om bygging av hytte ved Gaula i Midtre Gauldal kommune. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag påklaget kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for hytta, og fylkesmannen i Møre og Romsdal som settefylkesmann tok klagen til følge. Hytta ble ikke tillatt fordi Gaula er et vernet vassdrag, som omfattes av et særlig byggeforbud nedfelt i kommuneplanen.

Fylkesmannens vedtak er endelig, og jeg har ikke grunnlag for å overprøve fylkesmannens vurdering. Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging og behandling av enkeltsaker, og har også ansvaret for at det tas hensyn til overordnede interesser. Fylkesmannen og fylkeskommunen skal medvirke i dette arbeidet. De kan om nødvendig fremme innsigelse til planvedtak eller påklage enkeltvedtak som ikke er i samsvar med nasjonale eller viktige regionale interesser. De fleste saker avgjøres av kommunen uten slik innsigelse eller klage, og jeg mener hensynet til det lokale selvstyret blir ivaretatt.

Jeg er enig i at det er viktig å legge til rette for turisme og annen næringsvirksomhet i kommunene. Det er likevel nødvendig at tillatelser til slik virksomhet gis innenfor nasjonale mål og rammer.