Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1168 (2005-2006)
Innlevert: 12.09.2006
Sendt: 12.09.2006
Besvart: 15.09.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Hva er det påløpte og bokførte provenyet i enkeltkomponentene i Regjeringens forslag til endringer av sykelønnen, som varslet i pressemelding 5. september, herunder provenyet frigjort ved reduksjon i sykefraværet, provenyet av at arbeidsgivere kun skal dekke 20 pst. av sykelønnskostnadene for dag 14-16 og provenyet i henhold til 1. og 2. halvår på at arbeidsgivere skal dekker en større andel av sykelønnskostnadene fra dag 16?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det vil bli foreslått at endringene i sykelønnsordningen for arbeidsgivere trer i kraft 1. mars 2007. Som opplyst på pressekonferansen tirsdag 5. september, kan virkningen for arbeidslivet som helhet som følge av forslaget anslås til om lag 2,5 mrd. kr i økte utgifter i 2007. I dette beløp er det tatt hensyn til at arbeidsgiverperioden reduseres med to dager, noe som isolert sett anslås å redusere arbeidsgiverens utgifter med om lag 560 mill. kr i 2007. Videre er i dette anslaget inkludert effekten av en utvidelse av skjermingsordningene for kronisk syke mv. Anslagene er beheftet med usikkerhet.

Regjeringen har i tillegg lagt til grunn for sitt forslag at tiltaket vil medføre lavere sykefravær enn ellers ville vært tilfellet, og at effekten på sykefraværet vil øke over tid. Det vises for øvrig til en nærmere beskrivelse av forslaget som vil komme i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet 6. oktober 2006.