Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:14 (2006-2007)
Innlevert: 03.10.2006
Sendt: 04.10.2006
Besvart: 10.10.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Ny forskning fra UiB viser at kvinner som arbeider i turnus med nattskift, utsettes for helsefare. Slikt arbeid medfører ifølge undersøkelser mer brystkreft, flere aborter og tidligere fødsler. Under Bondevik I-regjeringen ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede løsninger for å likestille skiftarbeid i industrien og tilsvarende turnusarbeid. Ifølge oppslag i Dagsavisen 2. oktober er arbeidet brutt sammen.
Hvordan vil statsråden arbeide videre med saken og hvordan bør de nye forskningsresultatene følges opp?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Et hovedformål med arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem og deres nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger. For å verne arbeidstakerne mot for lang og ubekvem arbeidstid, fastsetter arbeidsmiljøloven regler om hvor lang arbeidstiden kan være og når på døgnet arbeidstiden kan plasseres.

Nattarbeid og skiftarbeid er en belastning for helsen. Undersøkelser har vist at det gir økt forekomst av hjerte- og karsykdommer, økte plager fra mave- og tarmsystemet, økt forekomst av psykiske plager samt i gitte arbeidssituasjoner betydelig økt ulykkesrisiko. Også skiftarbeid generelt kan oppleves svært belastende. Både i Arbeidslivslovutvalgets rapport (NOU 2004:5) og i Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) ble det redegjort for at nattarbeid og skiftarbeid er en belastning for helsen. I forbindelse med Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) utarbeidet STAMI på oppdrag av daværende Arbeids- og sosialdepartementet en rapport om arbeidsforhold av betydning for helse. Et av temaene i den rapporten var skiftarbeid og helse. Rapporten ble oversendt Stortinget som utrykt vedlegg til Ot.prp. nr. 49 (2004-2005). Litteraturstudien gjennomført av Universitetet i Bergen styrker de konklusjonene som lå til grunn for Arbeidslivslovutvalgets innstilling og Bondevik II-regjeringens framlegg i Ot.prp. nr. 49 (2004-2005).

Helsemessige hensyn tilsier at nattarbeid bør unngås i størst mulig grad. Arbeidsmiljøloven har derfor et generelt forbud mot nattarbeid med mindre "arbeidets art" gjør det nødvendig (arbeidsmiljøloven § 10-11 (2). I tillegg kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte i virksomheter bundet av tariffavtale inngå skriftlig avtale om nattarbeid dersom det foreligger "et særlig og tidsavgrenset behov" for det (arbeidsmiljøloven § 10-11 (4)).

Det er de samme helsemessige hensyn som er utgangspunktet for at arbeidstidsbestemmelsene inneholder begrensninger på hvor mye det kan arbeides om natten. (§ 10-11 (5)), og for at arbeidsmiljøloven fra 1. januar i år inneholder et krav om at arbeidstakere som jobber om natten skal gis tilbud om helsekontroll (§ 10-11 (7)). Arbeidstakere som arbeider regelmessig om natten, har fra 1. januar 2006 dessuten rett til fritak fra arbeidstidsordningen som gjelder for arbeidstakergruppen dersom vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det. (§10-2 (2)).

Det er de samme helsemessige hensyn som er utgangspunktet for at arbeidstakere med forskjellige typer skiftordninger og turnusordninger har krav på kortere ukentlig arbeidstid enn de av oss som jobber fast vanlige arbeidsdager.

- Arbeidstakere som arbeider skift og sammenlignbar turnus, men ikke i helgene, har etter loven krav 38 timers arbeidsuke (35,5 ved tariffavtale). Dette gjelder også arbeidstakere som arbeider hovedsakelig om natten. (§10-4 (5)).

- Arbeidstakere som arbeider skift og sammenlignbar turnus, inkludert i helgene, har etter lovens krav 36 timers arbeidsuke) (33,6 ved tariffavtale) (§10-4 (5))

I samsvar med Stortingets ønske satte arbeidslivets parter seg ned i en arbeidsgruppe for å se på hvilke turnusordninger som er sammenlignbare med helkontinuerlig skift, og som dermed skal ha 36 timers uke. Arbeidsgruppen har arbeidet i trekvart år, men ikke klart å bli enige. Jeg må derfor nå vurdere om det er mulig å komme fram til en løsning innenfor gjeldende lov eller om det er nødvendig med en lovendring. Departementet arbeider nå med å få en oversikt over hvilke konsekvenser eventuelle endringer i definisjonen av sammenliknbar turnus vil kunne få. Dette arbeidet vil skje i nært samarbeid med partene.