Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:71 (2006-2007)
Innlevert: 18.10.2006
Sendt: 19.10.2006
Besvart: 26.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Mitt brev av 21. desember 2005 til statsråden vedrørende oppfølgning av Havarikommisjonens rapport fra august 2005 om flysikkerhet i norsk luftfart under omstillingsprosesser og nestenulykker ved Flesland flyplass i perioden 1995-2003 ble besvart av statsråden 12. mai 2006.
Hvordan har statsråden videre fulgt opp Havarikommisjonens rapport om flysikkerheten generelt samt løpende rapportering fra Luftfartstilsynet om konkrete "hendelser" og avvik i sikkerhetsforskrifter ved landets ulike flyplasser?

Begrunnelse

Statsrådens svarbrev fra 12. mai 2006 avsluttes med følgende:" Når det gjelder Havarikommisjonens rapport fra august 2005 om flysikkerhet under omstilling, viser jeg til at disse tilrådingene følges opp av Samferdselsdepartementet. Jeg vil på egnet måte orientere Stortinget om oppfølgningen." Jeg kan ikke se at dette er gjort i St.prp. nr. 1 for 2007 for Samferdselsdepartementet, verken generelt under programkategori 21.20 Luftfartsformål eller kap.1313 Luftfartstilsynet.
Videre viser statsråden i sitt svarbrev datert 12. mai 2006 at "ifølge opplysninger jeg har fått fra Luftfartstilsynet er det for tiden 42 åpne tilrådninger som direkte eller indirekte berører Avinor".
Jeg ber statsråden oppgi hvor mange av disse som eventuelt fortsatt står åpen, og hvor mange av eventuell nye tilrådinger fra tilsyn i 2006 som også fortsatt står åpen. En slik oversikt bør omfatte samtlige flyplasser i Norge også Bergen lufthavn, Flesland. Det bør også omfatte tilrådinger som er gitt operatører, dvs. flyselskap. Jeg viser i den forbindelse til at det i 2005 også ble rettet fokus mot det forhold at operatører omklassifiserte alvorlige uhell som "hendelser" i egen internregistrering for å unngå rapportering til nasjonal tilsynsmyndighet.
Mange tilrådinger knyttet til avdekket avvik i forhold til gjeldende forskrifter om flysikkerhet er selvsagt ikke ønskelig. Heller ikke såkalte "nestenulykker" og/eller "alvorlige" hendelser er ønskelig.
Det vil derfor være viktig for flypassasjerene å vite hvordan offentlig tilsyns- og styringsmyndigheter følger opp resultat fra tilsyn/undersøkelser og ikke minst hvordan aktørene innenfor luftfarten "lukker" tilrådninger; altså gjennomfører tiltak i henhold til gitte tilrådinger.
Og, ikke minst, at slik oppfølging av gitte tilrådinger gjøres rimelig fort.
Det er derfor viktig å få en sak om flysikkerhet fremlagt for Stortinget både som oppfølging av Havarikommisjonens rapport fra august 2005 og om oppfølgning generelt av sikkerheten i norsk luftfart.
Flytrafikken i Norge øker betydelig.
Det er derfor viktig at flysikkerheten har høyt fokus. Et slikt fokus fra offentlig myndighet bør også omfatte full offentlighet når det gjelder registrert avvik og oppfølging av tilrådinger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 1 (2006-2007), side 39, under overskriften "Andre saker", er det redegjort for status i Samferdselsdepartementets arbeid med rapport fra havarikommisjonen om omstilling og sikkerhet innen luftfarten. Det framgår der at departementet arbeider med en rapport om sikkerhetstilrådingene og at departementet vil komme tilbake til Stortinget med en endelig rapportering når arbeidet i departementet er avsluttet.

Videre er det i begrunnelsen stilt konkrete spørsmål knyttet til mitt brev av 12. mai 2006 til Fremskrittspartiets stortingsgruppe der Luftfartstilsynet har opplyst at det er 42 åpne tilrådinger som direkte eller indirekte berører Avinor AS. Luftfartstilsynet har opplyst at alle disse tilrådingene fortsatt står åpne. Luftfartstilsynet har opplyst at etter 12. mai 2006 er det er kommet til 13 nye tilrådinger som direkte eller indirekte berører Avinor AS og at disse fortsatt også står åpne. Det har ikke kommet nye tilrådinger etter 12. mai 2006 rettet mot flyoperatører og som berører flyplassforhold, som fortsatt står åpne.

Luftfartstilsynet opplyser at alle tilrådingene er gjennomgått internt og at inspektørene vil foreta en tett oppfølging av disse. Det er stor variasjon i type tilrådinger, noen er av en slik karakter at de krever omfattende forarbeider før de kan settes i verk, andre kan være avhengig av tekniske løsninger som ennå ikke er godkjente for bruk. Videre kan endringer i enkelte arbeidsprosedyrer kreve omfattende vurderinger og kvalitetssikring før de settes i verk. Luftfartstilsynet forventer at en tett oppfølging vil resultere i at flere av de åpne tilrådingene kan lukkes i nærmeste fremtid.

Når det gjelder Bergen lufthavn, Flesland er det 1 tilråding som gjelder flyplassdrift og 5 som gjelder lufttrafikkforhold. Disse er til utredning i Luftfartstilsynet og Avinor AS.

Departementet vil på vanlig måte følge opp Luftfartstilsynets arbeid med tilrådingene fra Statens havarikommisjon for transport.